Prawo nieruchomości - porady, przepisy, regulacje.

Serwis prowadzony przez prawników Kancelarii Radców Prawnych Klatka i Partnerzy.

Realny system ksiąg wieczystych

Zgodnie z art.24 KWU dla każdej nieruchomości prowadzi się odrębną księgę wieczystą, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. Dotyczy to także nieruchomości lokalowych oraz nieruchomości, w których nieruchomości lokalowe zostały wyodrębnione. W księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości, w której własność lokali została wyodrębniona, ujawnia się sposób zarządu tą nieruchomością określony w umowie, a w razie nieujawnienia domniemywa się sposób zarządu wynikający z ustawy.

Księga wieczysta - dlaczego jest niezbędna

  • księga wieczysta
  • Bezwzględny charakter praw rzeczowych wymaga jawności. Musi istnieć możliwość zaznajomienia się z ich treścią, skoro mają być skuteczne erga omnes. Postulat jawności praw rzeczowych jest w polskim systemie prawnym realizowany przede wszystkim poprzez instytucję ksiąg wieczystych. Księgi wieczyste prowadzi się w celu ustalenia stanu prawnego nieruchomości. Jest to zasadniczy cel i główna funkcja ksiąg wieczystych. Księgami wieczystymi są księgi założone na podstawie ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz księgi już istniejące w dniu jej wejścia w życie.

    Strony