Nieruchomość pod wodami - definicja

Nieruchomość pod wodami – Ustawa prawo wodne (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. Nr 145), art. 9.1. – grunty pokryte wodami powierzchniowymi – rozumie się przez to grunty tworzące dna i brzegi cieków naturalnych, jezior oraz innych naturalnych zbiorników wodnych, w granicach linii brzegu, a także grunty wchodzące w skład sztucznych zbiorników wodnych, stopni wodnych oraz jezior podpiętrzonych, będące gruntami pokrytymi wodami powierzchniowymi przed wykonaniem urządzeń piętrzących;

Hasła kluczowe:

Nieruchomość lokalowa - definicja

Nieruchomość lokalowa – Ustawa o własności lokali (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 ze zm.), art. 2.2. – Samodzielnym lokalem mieszkalnym, w rozumieniu ustawy, jest wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych. Przepis ten stosuje się odpowiednio również do samodzielnych lokali wykorzystywanych zgodnie z przeznaczeniem na cele inne niż mieszkalne.

Hasła kluczowe:

nieruchomość lokalowa, definicja

Lokal zamienny - definicja

Lokal zamienny – Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 71, poz. 733 ze zm.), art.2.

Nieruchomość gruntowa - definicja

Nieruchomość gruntowa – Ustawa o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.), art. 4. – przez nieruchomość gruntową należy rozumieć grunt wraz z częściami składowymi, z wyłączeniem budynków i lokali, jeżeli stanowią odrębny przedmiot własności; Kodeks cywilny, art. 46. -  Nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności.

Nieruchomość budynkowa - definicja

Nieruchomość budynkowa – Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.), art. 46. oraz art. 235. - budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności. Budynki i inne urządzenia wzniesione na gruncie Skarbu Państwa lub gruncie należącym do jednostek samorządu terytorialnego bądź ich związków przez wieczystego użytkownika stanowią jego własność.

Nieruchomość - definicja

Nieruchomość – Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.), art. 46. -  Nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności.

Hasła kluczowe:

nieruchomość, nieruchomości, definicja
  • wycinka drzew
  • Wycięcie drzew - kupno nieruchomości, a ochrona przyrody

    Przed nabyciem nieruchomości ustalenia wymaga, czy nie jest ona objęta którąś z form ochrony przyrody, a także czy drzewa posadzone na nieruchomości nie uniemożliwiają zabudowy w sposób odpowiadający nabywcy. Jeżeli tak, to należy zbadać, na ile obowiązujące na danej formie ochrony przyrody zakazy stanowią przeszkodę w realizacji zamierzonej inwestycji, bądź czy usunięcie drzew wymaga uzyskania zezwolenia, a jeśli tak, to oszacować koszty zezwolenia na ich wycięcie.

  • Kupno nieruchomości, a ochrona środowiska

    Istotne znaczenie przy podejmowaniu decyzji o zakupie nieruchomości mają ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości związane z ochroną środowiska. Nabywana nieruchomość może być w szczególności objęta obszarem ograniczonego użytkowania ustanawianym w drodze uchwały sejmiku województwa albo w drodze uchwały rady powiatu na podstawie przepisów art. 135 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawa ochrony środowiska (Dz. U. 2008 r., Nr 25, poz. 150 z późn. zm.).