Rodzinny ogród działkowy - definicja

Rodzinny ogród działkowy – Ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz.U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1419), art.4-6 – Rodzinnym ogrodem działkowym w rozumieniu ustawy jest wydzielony obszar gruntu będący we władaniu Polskiego Związku Działkowców, podzielony na tereny ogólne i działki oraz wyposażony w infrastrukturę niezbędną do jego prawidłowego funkcjonowania.

Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych - definicja

Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych – Ustawa o księgach wieczystych i hipotece (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1361 ze zm.), art. 5-6.  – W razie niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym treść księgi rozstrzyga na korzyść tego, kto przez czynność prawną z osobą uprawnioną według treści księgi nabył własność lub inne prawo rzeczowe. Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych nie chroni rozporządzeń nieodpłatnych albo dokonanych na rzecz nabywcy działającego w złej wierze.

Rezerwat przyrody - definicja

Rezerwat przyrody – Ustawa o ochronie przyrody  (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 ze zm.), art. 13. -  Rezerwat przyrody obejmuje obszary zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym, ekosystemy, ostoje i siedliska przyrodnicze, a także siedliska roślin, siedliska zwierząt i siedliska grzybów oraz twory i składniki przyrody nieożywionej, wyróżniające się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, kulturowymi lub walorami krajobrazowymi.

Realny system ksiąg wieczystych - definicja

Realny system ksiąg wieczystych – księgi wieczyste zakłada się i prowadzi odrębnie dla każdej nieruchomości, bez względu a osobę właściciela. Księgi wieczyste mają charakter rejestru przedmiotowego – prowadzi się je dla konkretnej nieruchomości, ujawniając kolejne zmiany właściciela.

Hasła kluczowe:

realny system ksiąg wieczystych, definicja, księgi wieczyste

Publiczny zasób mieszkaniowy - definicja

Publiczny zasób mieszkaniowy – Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 71, poz. 733 ze zm.), art.2. – lokale wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy albo lokale stanowiące własność innych jednostek samorządu terytorialnego, samorządowych osób prawnych tych jednostek, Skarbu Państwa lub państwowych osób prawnych.

Hasła kluczowe:

publiczny zasób mieszkaniowy, definicja

Przynależność - definicja

Przynależność – Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.), art. 51-52. - Przynależnościami są rzeczy ruchome potrzebne do korzystania z innej rzeczy (rzeczy głównej) zgodnie z jej przeznaczeniem, jeżeli pozostają z nią w faktycznym związku odpowiadającym temu celowi. Nie może być przynależnością rzecz nie należąca do właściciela rzeczy głównej. Przynależność nie traci tego charakteru przez przemijające pozbawienie jej faktycznego związku z rzeczą główną.

Przewłaszczenie na zabezpieczenie - definicja

Przewłaszczenie na zabezpieczenie - uchwała Sądu Najwyższego z dnia 11 września 2003 r., (sygn. III CZP 53/03): Umowa o przewłaszczenie rzeczy na zabezpieczenie jest jednym ze sposobów zapewnienia wierzycielowi realizacji pieniężnego zobowiązania dłużnika. Jej istotę stanowi przeniesienie na wierzyciela własności rzeczy w celu jego zaspokojenia w razie niewykonania przez dłużnika zobowiązania oraz zobowiązanie się wierzyciela do zwrotnego przeniesienia własności, jeżeli dłużnik zobowiązanie wykona.

Precarium (władztwo prekaryjne) - definicja

Precarium (władztwo prekaryjne) – powstaje, gdy jedna osoba chce wyświadczyć drugiej przysługę, kierując się grzecznością lub względami humanitarnymi, oddając rzecz do używania. Jego istota polega na odwołalności oraz na tym, że dający i biorący rzecz do użytku nie są związani węzłem prawnym; prekarzysta nie korzysta z ochrony i nie może zasiedzieć rzeczy.

 

Hasła kluczowe:

precarium, władztwo prekaryjne, definicja

Prawo sąsiedzkie - definicja

Prawo sąsiedzkie – zespół norm określających uprawnienia i obowiązki właściciela nieruchomości w stosunkach sąsiedzkich. Jego trzon stanowią artykuły 143-154 Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 1964 r.16, poz. 93 ze zm.). Wyróżnia się:

Prawo rzeczowe - definicja

Prawo rzeczowe – to zespół przepisów prawa cywilnego, które normują powstanie, treść, zmianę i ustanie prawa własności oraz innych form korzystania z rzeczy, czyli praw rzeczowych w znaczeniu podmiotowym; to takie prawo cywilne, które ma dwie łącznie cechy: dotyczy rzeczy i jest prawem bezwzględnym.

 

Hasła kluczowe:

prawo rzeczowe, definicja, zmiana i ustanie prawa własności