Zasiedzenie nieruchomości - definicja

Zasiedzenie nieruchomości – Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.), art. 172-173 – Posiadacz nieruchomości nie będący jej właścicielem nabywa własność, jeżeli posiada nieruchomość nieprzerwanie od lat dwudziestu jako posiadacz samoistny, chyba że uzyskał posiadanie w złej wierze.

Zasada jawności ksiąg wieczystych - definicja

Zasada jawności ksiąg wieczystych – można o niej mówić w znaczeniu materialnym i formalnym. Jawność materialna opiera się na domniemaniach: prawo jawne z księgi wieczystej jest wpisane zgodnie z rzeczywistym stanem prawnym oraz, że prawo wykreślone nie istnieje. Jawność formalna natomiast polega na tym, że księgi wieczyste są dostępne dla każdego, istnieje możliwość przeglądania ich w sekretariatach wydziałów ksiąg wieczystych w sądach rejonowych, które je prowadzą.

Hasła kluczowe:

Zarząd rzeczą wspólną - definicja

Zarząd rzeczą wspólną – podejmowanie wszelkich decyzji i dokonywanie wszelkiego rodzaju czynności dotyczących przedmiotu wspólnego prawa, koniecznych zarówno w toku normalnej eksploatacji tego przedmiotu, jak i w sytuacjach nietypowych; wyróżnia się trzy rodzaje zarządu:  umowny, sądowy i ustawowy.

 

Hasła kluczowe:

Zarząd rzeczą wspólną, definicja, przedmiot wspólnego prawa, rzecz wspólna, zarząd sądowy, zarząd umowny, zarząd ustawowy

Zapis windykacyjny - definicja

Zapis windykacyjny – Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.), art. 9811. -  W testamencie sporządzonym w formie aktu notarialnego spadkodawca może postanowić, że oznaczona osoba nabywa przedmiot zapisu z chwilą otwarcia spadku (zapis windykacyjny).

Przedmiotem zapisu windykacyjnego może być:

  1. rzecz oznaczona co do tożsamości,
  2. zbywalne prawo majątkowe,
  3. przedsiębiorstwo lub gospodarstwo rolne,
  4. ustanowienie na rzecz zapisobiercy użytkowania lub służebności.

Hasła kluczowe:

Zamknięty mieszkaniowy rachunek powierniczy - definicja

Zamknięty mieszkaniowy rachunek powierniczy – Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz.U. z 2011 r. Nr 232, poz. 1377), art. 3. – należący do dewelopera rachunek powierniczy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.

Wywłaszczenie - definicja

Wywłaszczenie – Ustawa o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.), art. 112 -Wywłaszczenie nieruchomości polega na pozbawieniu albo ograniczeniu, w drodze decyzji, prawa własności, prawa użytkowania wieczystego lub innego prawa rzeczowego na nieruchomości. Wywłaszczenie nieruchomości może być dokonane, jeżeli cele publiczne nie mogą być zrealizowane w inny sposób niż przez pozbawienie albo ograniczenie praw do nieruchomości, a prawa te nie mogą być nabyte w drodze umowy.

Wydatki związane z utrzymaniem lokalu - definicja

Wydatki związane z utrzymaniem lokalu – Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 71, poz. 733 ze zm.), art.2. – wydatki, ustalane proporcjonalnie do powierzchni użytkowej lokalu w stosunku do powierzchni użytkowej wszystkich lokali w danym budynku, obciążające właściciela, obejmujące: opłatę za użytkowanie wieczyste gruntu, podatek od nieruchomości oraz koszty:

Wycena nieruchomości - definicja

Wycena nieruchomości – Ustawa o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.), art. 4 – postępowanie, w wyniku którego dokonuje się określenia wartości nieruchomości.

 

Hasła kluczowe:

Wycena nieruchomości, definicja, określenie wartości nieruchomości, ustawa o gospodarce nieruchomościami

Współwłasność - definicja

Współwłasność – Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.), art. 195. - Własność tej samej rzeczy może przysługiwać niepodzielnie kilku osobom (współwłasność).

Hasła kluczowe:

Współwłasność, definicja, przedmiot współwłasności, współwłaściciele

Współlokator - definicja

Współlokator – Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 71, poz. 733 ze zm.), art.2. – lokator, któremu przysługuje tytuł prawny do używania lokalu wspólnie z innym lokatorem.

Hasła kluczowe:

Współlokator, definicja, tytuł do używania lokalu wspólnie z innym lokatorem, ustawa o ochronie praw lokatorów

Strony