Przejdź do treści

Użytkowanie

Ogólna charakterystyka:Instytucja użytkowania ma wielowiekową tradycję. Prawo to znane było już prawu rzymskiemu, później kodyfikacjom krajów europejskich okresu oświecenia i w czasach późniejszych. Jego treścią było prawo korzystania z cudzej rzeczy i czerpania z niej pożytków z obowiązkiem zachowania substancji rzeczy i jej przeznaczenia.W katalogu ograniczonych praw rzeczowych ustawodawca na pierwszym miejscu wymienia użytkowanie. Jest to zabieg celowy, gdyż użytkownikowi przysługuje najszerszy zakres uprawnień w stosunku do cudzej rzeczy.

Użyczenie - definicja

Użyczenie – Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.), art. 710. – Przez umowę użyczenia użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nie oznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy.Hasła kluczowe:bezpłatne używanie rzeczy, umowa użyczenia, użyczający, użyczenie

Umowa o roboty budowlane - definicja

Umowa o roboty budowlane – Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.), art. 647.

Sprzedaż - definicja

Sprzedaż – Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.), art. 535.  - przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę.Hasła kluczowe:kupujący, przeniesienie własności rzeczy, sprzedawca, sprzedaż, umowa sprzedaży, definicja

Najem - definicja

Najem – Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.), art. 659. –  Przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nie oznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz. Czynsz może być oznaczony w pieniądzach lub w świadczeniach innego rodzaju.Hasła kluczowe:najem, definicja

Dzierżawa - definicja

Dzierżawa – Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.), art. 693. – Przez umowę dzierżawy wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy rzecz do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony lub nie oznaczony, a dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu umówiony czynsz. Czynsz może być zastrzeżony w pieniądzach lub świadczeniach innego rodzaju. Może być również oznaczony w ułamkowej części pożytków.Hasła kluczowe:dzierżawa, definicja

Dożywocie - definicja

Dożywocie – Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.), art.908. – Jeżeli w zamian za przeniesienie własności nieruchomości nabywca zobowiązał się zapewnić zbywcy dożywotnie utrzymanie (umowa o dożywocie), powinien on, w braku odmiennej umowy, przyjąć zbywcę jako domownika, dostarczać mu wyżywienia, ubrania, mieszkania, światła i opału, zapewnić mu odpowiednią pomoc i pielęgnowanie w chorobie oraz sprawić mu własnym kosztem pogrzeb odpowiadający zwyczajom miejscowym.

Darowizna - definicja

Darowizna – Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.), art. 888. – Przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku.Hasła kluczowe:darowizna
Subskrybuj Księga trzecia. Zobowiązania