NEWSLETTER LIPIEC – SIERPIEŃ 2022 r.

PRAWO TRANSPORTOWE NEWSLETTER LIPIEC – SIERPIEŃ 2022 r.

 1. NOWE PRZEPISY

W dniu 18 lipca 2022 r. Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej uchwaliła Rozporządzenie (UE) 2022/1280 w sprawie ustanowienia w związku z rosyjską inwazją na Ukrainę szczególnych środków tymczasowych dotyczących dokumentów kierowcy wydanych przez Ukrainę zgodnie z jej ustawodawstwem -  zobacz

 • rozporządzenie ustanawia szczególne środki tymczasowe mające zastosowanie do dokumentów kierowcy wydanych przez Ukrainę zgodnie z jej ustawodawstwem i będących w posiadaniu osób korzystających z tymczasowej ochrony lub odpowiedniej ochrony na mocy prawa krajowego zgodnie z dyrektywą 2001/55/WE i decyzją wykonawczą (UE) 2022/382.
 • "dokumenty kierowcy wydane przez Ukrainę" oznaczają: prawa jazdy wydane przez Ukrainę potwierdzające, że kierowca jest uprawniony do kierowania pojazdami zgodnie z przepisami prawa ukraińskiego, oraz określające warunki, na jakich kierowca jest - uprawniony do kierowania pojazdami zgodnie z przepisami prawa ukraińskiego; lub karty kwalifikacji kierowcy wydane przez Ukrainę zgodnie z jej przepisami krajowymi
 • ważne prawa jazdy wydane przez Ukrainę są uznawane na terytorium Unii, gdy ich posiadacze korzystają z tymczasowej ochrony lub odpowiedniej ochrony na mocy prawa krajowego, do czasu, gdy tymczasowa ochrona przestanie obowiązywać.
 • na wniosek osoby będącej posiadaczem karty kwalifikacji kierowcy wydanej przez Ukrainę i korzystającej z tymczasowej ochrony na mocy prawa krajowego, państwo członkowskie, w którym korzysta ona z odpowiedniej ochrony na mocy prawa krajowego, może:

W dniu 8 sierpnia 2022 r. Komisja Europejska wydala Rozporządzenie wykonawcze (UE) 2022/1380 ustanawiające zasady i warunki dokonywania przez przewoźników zapytań weryfikacyjnych, przepisy dotyczące ochrony danych i bezpieczeństwa systemu uwierzytelnienia przewoźników, a także procedury awaryjne w przypadku braku technicznej możliwości -  zobacz

 • Rozporządzenie wykonawcze wykonuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1240 z dnia 12 września 2018 r. ustanawiające europejski system informacji o podróży oraz zezwoleń na podróż (ETIAS) (Dz. U. UE. L. z 2018 r. Nr 236, str. 1 z późn. zm.) i określa szczegółowe przepisy i warunki działania portalu dla przewoźników i określa obowiązki przewoźników międzynarodowych w zakresie przesyłania zapytań weryfikacyjnych dotyczących obywateli państw trzecich zwolnionych z obowiązku posiadania wizy przy przekraczaniu granic zewnętrznych UE.

W dniu 10 sierpnia 2022 r. Minister Infrastruktury wydał obwieszczenie w sprawie tymczasowych odstępstw od stosowania przepisów dotyczących czasu prowadzenia pojazdu, przerw i okresów odpoczynku kierowców -  zobacz

 • Od dnia 12 sierpnia 2022 r. do dnia 30 września 2022 r. maksymalny dopuszczalny dzienny czas prowadzenia pojazdu został wydłużony z 9 godzin do 11 godzin, a maksymalny dopuszczalny tygodniowy czasu prowadzenia pojazdu został wydłużony z 56 godzin do 60 godzin.

Komisja Nadzoru Finansowego ogłosiła nowe Rekomendacje dotyczące likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych -  zobacz

 • KNF oczekuje, że zakłady ubezpieczeń będą stosować Rekomendacje dotyczące likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych nie później niż od 1 listopada 2022 r.
 • W przypadku wystąpienia szkody częściowej zakład ubezpieczeń powinien ustalić świadczenie z umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów w wysokości, która zapewni uprawnionemu przywrócenie pojazdu do stanu sprzed zdarzenia wyrządzającego szkodę.
 • Zakład ubezpieczeń, ustalając wysokość świadczenia z umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów, może, za wyraźną zgodą uprawnionego, zorganizować naprawę pojazdu w warsztacie naprawczym, której wynikiem będzie przywrócenie pojazdu do stanu sprzed zdarzenia wyrządzającego szkodę (kompleksowa usługa likwidacji szkody komunikacyjnej), jednakże nie może uzależniać wypłaty świadczenia od skorzystania z tej usługi.
 • Zakład ubezpieczeń powinien ustalić świadczenie z umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów w wysokości uwzględniającej celowe i ekonomicznie uzasadnione koszty nowych części i materiałów służących do naprawy uszkodzonego pojazdu. Jeżeli zakład ubezpieczeń wykaże, że dokonana przy użyciu nowych części i materiałów naprawa doprowadziła do wzrostu wartości pojazdu, w stosunku do jego wartości sprzed zdarzenia wyrządzającego szkodę, może on pomniejszyć wartość świadczenia o kwotę odpowiadającą temu wzrostowi.
 • Zakład ubezpieczeń, ustalając wysokość świadczenia z umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów, powinien uwzględniać wartość części zakwalifikowanych do wymiany, która zapewnia przywrócenie pojazdu do stanu sprzed zdarzenia wyrządzającego szkodę.
 • Świadczenie z umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów ustalane metodą kosztorysową powinno być ustalone w oparciu o wartość dostępnych części.
 • Zakład ubezpieczeń nie powinien ustalać świadczenia w wysokości skutkującej ograniczeniem możliwości naprawy pojazdu w ramach przysługującego uprawnionemu świadczenia z umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów, gdy nie wystąpiła szkoda całkowita. Zakład ubezpieczeń powinien stosować identyczne kryteria ustalania kosztów naprawy pojazdu oraz wartości pojazdu sprzed zdarzenia wyrządzającego szkodę, jak i po zajściu tego zdarzenia, niezależnie od tego, czy ustala wysokość świadczenia w szkodzie częściowej, czy bada ewentualną zasadność uznania szkody za całkowitą. W przypadku wystąpienia szkody całkowitej, zakład ubezpieczeń powinien udzielić uprawnionemu pomocy w zagospodarowaniu pozostałości pojazdu.
 • Odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń z tytułu umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów za uszkodzenie pojazdu obejmuje zwrot celowych i ekonomicznie uzasadnionych kosztów najmu pojazdu zastępczego.
 • Zakład ubezpieczeń w zakresie odpowiedzialności z tytułu umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów za uszkodzenie pojazdu, może zaproponować najem pojazdu zastępczego na czas naprawy uszkodzonego pojazdu lub czas niezbędny do zakupu innego pojazdu.
 • Zakład ubezpieczeń powinien, przy ustalaniu wysokości świadczenia z umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów, uwzględniać utratę wartości handlowej pojazdu, w przypadkach, w których utrata taka nastąpiła.
 • Odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń z tytułu umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów obejmuje zwrot uzasadnionych wydatków z tytułu sporządzenia na zlecenie uprawnionego opinii (ekspertyzy) przez osobę trzecią, o ile sporządzenie takiej opinii (ekspertyzy) było niezbędne do efektywnego dochodzenia świadczenia.
 • Występując z propozycją zawarcia ugody, zakład ubezpieczeń powinien zapewnić uprawnionemu pełną i zrozumiałą informację o sposobie ustalenia wysokości proponowanego świadczenia z umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów oraz o konsekwencjach zawarcia ugody.

 

2. PROJEKTOWANE ZMIANY PRZEPISÓW

W dniu 7 lipca 2022 r. Minister Infrastruktury ogłosił projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami -  zobacz

 • Zgodnie z projektem w przypadku wymiany prawa jazdy wydanego przez państwo niebędące państwem członkowskim Unii Europejskiej należy wystąpić do organu, który wydał to prawo jazdy, o potwierdzenie danych i informacji zawartych w prawie jazdy. Jednak obowiązkowi weryfikacji nie podlega zagraniczne krajowe prawo jazdy wydane w państwie, na którego terytorium toczy się konflikt zbrojny; dodatkowym warunkiem zwolnienia z obowiązku weryfikacji jest przedstawienie organowi dowodu potwierdzającego uprzednie wykonywanie pracy na stanowisku kierowcy.

W dniu 13 lipca 2022 r. Minister Infrastruktury ogłosił projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wydawania karty kwalifikacji kierowcy -  zobacz

 •  Zgodnie z projektem warunkiem wydania karty kwalifikacji kierowcy jest wystąpienie przez starostę do właściwego organu państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, które wydało świadectwo kwalifikacji zawodowej, kartę kwalifikacji kierowcy, prawo jazdy z wpisem kodu 95, o potwierdzenie danych zamieszczonych na oryginale dokumentu.

 

3. ORZECZNICTWO

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 22 czerwca 2022 r. I SA/Bk 144/22 -  zobacz

 •  Rada Miasta Białystok podjęła uchwałę nr LXII/706/14 w sprawie ustalenia opłat dodatkowych oraz opłaty manipulacyjnej z tytułu usług przewozowych komunikacji miejskiej organizowanej przez Gminę Białystok (Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego z 2014 r. poz. 2450), w której wprowadziła obowiązek uiszczenia opłaty dodatkowej w przypadku zanieczyszczenia środka transportowego lub przystanku (250 zł) oraz w przypadku konieczności zaangażowania służb porządkowych przy wykonywaniu czynności związanych z wystawieniem wezwania do zapłaty (300 zł).
 • WSA uznał że art. 34a ust. 2 Prawa przewozowego  nie upoważnia do określania sposobu ustalania wysokości opłat za zanieczyszczenia środka transportowego lub przystanku autobusowego.
 • Rada miasta nie została też upoważniona do ustalania opłat związanych z koniecznością zaangażowania służb porządkowych przy wykonywaniu czynności związanych z wystawieniem wezwania do zapłaty.
 •  

4. AKTUALNOŚCI I PUBLIKACJE BRANŻOWE

Leszek Margas, Pandemia pozbawiła gminę transportu. Elektryki pomogą „Gazeta Prawna” z 13.07.2022 r. str. B9 -  zobacz

 •  na ulice gminy Zakrzew za rok wyjadą cztery elektryczne autobusy. Samorząd uzyskał na ten cel 8,5 mln zł dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu „Zielony transport publiczny”. Wkład własny powinien wynieść ok.  3,5 mln zł.
 • nie zamierzamy dystrybuować biletów przez punkty sprzedaży na terenie gminy. Ich zakup będzie możliwy albo przez wirtualny portfel, albo kartą w biletomacie w autobusie.

Krzysztof Śmietana, Solaris powiększa zyski „Gazeta Prawna” z 14.07.2022 r. str. A6 -  zobacz

 •  Wynik netto w 2021 r. wyniósł 121,8 mln zł i był ponad 13 mln zł wyższy niż przed rokiem. zaś przychody ze sprzedaży zwiększyły się do 3,1 mld złotych.
 • siłą Solarisa jest postawienie na elektromobilność.

Piotr Wójcik, Autobusem i koleją przeciw inflacji. „Gazeta Prawna” z 29-31.07.2022 r. str. A8 -  zobacz

 •  Według danych GUS w czerwcu wydatki w kategorii transport wzrosły o 33 proc. rok do roku, czyli ponad dwukrotnie więcej niż wskaźnik cen ogółem (15,5 proc.).
 • . W badaniu Polskiego Instytutu Ekonomicznego aż 56 proc. pytanych dojeżdżało do pracy autem, a jedynie 25 proc. transportem publicznym.  W ośrodkach miejskich powyżej 500 tys. mieszkańców tylko 37 proc. ankietowanych dojeżdżało do pracy samochodem, a 46 proc. transportem publicznym.
 • Bardzo wyraźne obniżenie cen biletów oraz poprawa dostępności komunikacji zbiorowej to skuteczne sposoby skłonienia kierowców do przesiadki do autobusów. Według badania „Public Transport Passenger Attraction Using Policy Interventions for a Post-COVID Scenario” obniżenie cen biletów o 10 proc. przynosi średnio spadek wykorzystywania samochodów o 7 proc. Natomiast zagęszczenie siatki połączeń oraz rozbudowa linii, dzięki którym czas podróży skraca się o 5 proc., skutkuje spadkiem przejazdów samochodami o 6 proc

Konrad Wojciechowski, Praca szuka kierowcy. Lub kierowczyni, „Gazeta Prawna” z 5-7.08.2022 r. str. A16 -  zobacz

 • Bez dwóch zdań jest popyt na kierowców. Wielu z dotychczas zatrudnionych wyjechało do Ukrainy.
 • krakowscy kierowcy zarabiają na rękę 4–4,3 tys. zł, a po pół roku pracy mogą liczyć na więcej o ok. 400 zł netto.
 • zarobki w Miejskich Zakładach Autobusowych w Warszawie przekroczą 6 tys. zł brutto, czyli 4,5 tys. Zł na rękę.

Autor: radca prawny Jędrzej Klatka

Udostępnij

Skomentuj

Plain text

 • Znaczniki HTML niedozwolone.
 • Adresy internetowe są automatycznie zamieniane w odnośniki, które można kliknąć.
 • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.
 • Email addresses will be obfuscated in the page source to reduce the chances of being harvested by spammers.
CAPTCHA
To pytanie sprawdza czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.