Wsparcie prawne przy wyjaśnianiu zarzutu rażąco niskiej ceny

Zgodnie z art. 224 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2022 poz. 1710)1, jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia lub budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentach zamówienia lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający żąda od wykonawcy wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu, lub ich istotnych części składowych.

Odrzuceniu jako oferta z rażąco niską ceną lub kosztem, podlega:

  • oferta wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień w wyznaczonym terminie, lub
  • jeżeli złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadniają podanej w ofercie ceny lub kosztu.

 

Rażąco niska cena

W orzecznictwie wskazuje się, że rażąco niska cena, to taka, która jest „nierealna, niepozwalająca na realizację zamówienia z należytą starannością, wskazująca na zamiar realizacji zamówienia poniżej kosztów własnych wykonawcy, niepozwalająca na wygenerowanie przez niego zysku, znacznie odbiegająca od cen rynkowych innych, takich samych lub podobnych rodzajów zamówień, wskazującą na możliwość wykonania zamówienia poniżej kosztów wytworzenia usługi”2

Wykonawca, któremu zarzucono zaoferowanie rażąco niskiej ceny powinien udowodnić/wyjaśnić Zamawiającemu, że cena nie jest rażąco niska. Jeśli oferta zostanie odrzucona, to jak orzekła Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z 27 czerwca 2022 r. sygn. akt. KIO 1530/223, „w przypadku wniesienia odwołania ciężar dowodu, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na wykonawcy, który ją złożył, jeżeli jest stroną albo uczestnikiem postępowania odwoławczego”. Dlatego tak ważne jest złożenie prawidłowych, przekonujących i wyczerpujących wyjaśnień. Złożone wyjaśnienia powinny stanowić adekwatną odpowiedź na skierowane do wykonawcy wezwanie. Zatem powinny odnosić się bezpośrednio i celnie do zarzutów. Wykonawca, składając wyjaśnienia na okoliczność kalkulacji ceny oferty, powinien wykazać, że wskazana cena została ustalona na podstawie obiektywnych i sprawdzalnych czynników.

Wyjaśnienia mogą dotyczyć w szczególności:

  1. zarządzania procesem produkcji, świadczonych usług lub metody budowy;
  2. wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo korzystnych warunków dostaw, usług albo związanych z realizacją robót budowlanych;
  3. oryginalności dostaw, usług lub robót budowlanych oferowanych przez wykonawcę;
  4. zgodności z przepisami dotyczącymi kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę lub przepisów odrębnych właściwych dla spraw, z którymi związane jest realizowane zamówienie;
  5. zgodności z prawem w rozumieniu przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;
  6. zgodności z przepisami z zakresu prawa pracy i zabezpieczenia społecznego, obowiązującymi w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;
  7. zgodności z przepisami z zakresu ochrony środowiska;
  8. wypełniania obowiązków związanych z powierzeniem wykonania części zamówienia podwykonawcy.

Jeżeli są Państwo zainteresowani pomocą lub/i wsparciem prawnym przy wyjaśnianiu zarzutu rażąco niskiej ceny, zapraszam do kontaktu pod numerem telefonu +48 32 201 44 56, lub kierowania pytań na adres sekretariat@radca.prawny.com.pl

 

1 https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/1710

2 Wyrok z 17/06/2019 r. sygn. akt KIO 992/19, https://orzeczenia.uzp.gov.pl/Home/Details/10998?NewPZP=0&Fle=1&SCnt=1&Sign=KIO%20992%2F19&Pg=1&total=1&ind=1

3https://orzeczenia.uzp.gov.pl/Home/Details/17596?NewPZP=0&Fle=1&SCnt=1&Sign=KIO%201530%2F22&Pg=1&total=1&ind=1

Udostępnij