Przejdź do treści

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie o ustanowienie służebności przesyłu

W dniu 16 maja 2017 r. została uchwalona uchwała w sprawie o ustanowienie służebności przesyłu. Sygn. akt III CZP 101/16. Rozstrzygnięciu zostało poddane pytanie - czy służebność przesyłu może być ustanowiona na prawie użytkowania wieczystego, a w przypadku odpowiedzi pozytywnej - czy użytkownik wieczysty może żądać ustanowienia takiej służebności wówczas, gdy urządzenia przesyłowe znajdowały się na nieruchomości Skarbu Państwa przed oddaniem jej w użytkowanie wieczyste.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 30 czerwca 2017 r. o oddaleniu powództwa w sprawie o odszkodowanie w przedmiocie zmiany planu miejscowego

W dniu 30 czerwca 2017 r. zapadł wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi o oddaleniu powództwa w sprawie o odszkodowanie w przedmiocie zmiany planu miejscowego. Sygnatura akt: I ACa 1672/16. W sytuacji kiedy zmiana planu miejscowego wpływa na obniżenie wartości nieruchomości - jego właściciel lub użytkownik wieczysty może żądać odszkodowania od gminy. Przesłanką roszczenia odszkodowawczego jest udowodnienie, że plan miejscowy doprowadził do ograniczenia lub odebrania potencjalnej możliwości zagospodarowania takiego terenu.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 czerwca 2016 r. w przedmiocie odmowy pozwolenia na użytkowanie budynku mieszkalno-usługowego

W dniu 14 czerwca 2016 r. zapadł wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w przedmiocie odmowy pozwolenia na użytkowanie budynku mieszkalno-usługowego. Sąd orzekł, że niedopuszczalne jest łączenie trybu postępowania naprawczego z odrębnym trybem postępowania dotyczącym udzielania pozwolenia na użytkowanie obiektów budowlanych, jak również stosowanie tych trybów zamiennie. Sygnatura akt: II OSK 2459/14.

Jak sprawdzić czy słup energetyczny stoi na działce legalnie?

Wielu właścicieli posiada na swoich nieruchomościach słupy energetyczne, o których najczęściej wiedzą tylko tyle, że są i szpecą posiadłość. Mało kto potrafi powiedzieć, kiedy zostały postawione, przez kogo, na jakiej podstawie, a przede wszystkim – czy znajdują się tam legalnie. Kwestia legalności wcale nie jest taka oczywista, jak mogłoby się wydawać. Owszem, w latach PRL-u oraz w latach 90.

Ustawa z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy- Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw

W dniu 15 kwietnia 2015 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej została ogłoszona Ustawa z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy- Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw. Zachęcamy do zapoznania się ze zmianami.

Od 28 czerwca 2015 wystarczy zgłoszenie budowy domu jednorodzinnego

W Dzienniku Ustaw z dnia 27 marca 2015 roku opublikowano tekst ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2015 poz. 443). Jedną z istotnych zmian, jakie wejdą wtedy w życie, jest zniesienie konieczności uzyskiwania pozwolenia na budowę domu jednorodzinnego, którego obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane.

Co i gdzie sprawdzić przed zakupem działki budowlanej

Przed zakupem działki warto podjąć działania, które pozwolą uniknąć problemów trakcie budowy oraz uchronią Cię przed przykrymi niespodziankami.

Elektroniczne postępowanie wieczystoksięgowe – będzie trudniej oszukiwać w obrocie nieruchomościami?

Ustawodawca w coraz większym stopniu stara się dostosować procedury załatwiania spraw urzędowych do współczesnych realiów, wykorzystując możliwości, jakie daje Internet. Z chwilą podpisania przez prezydenta nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. [t. j. Dz. U. 2014 poz. 101, z późn. zm., dalej: k.p.c.] i szeregu innych ustaw (m. in. Prawa o notariacie z dnia 14 lutego 1991 r. [t. j. Dz. U. 2014 poz. 164, z późn. zm.], ustawy o komornikach sądowych i egzekucji z dnia 29 sierpnia 1997 r. [Dz. U. 1997 nr 133 poz. 1376, z późn.

Uchwała składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego ws. służebności

Przedsiębiorstwo przesyłowe nie można zasiedzieć służebności przesyłu, gdy była wydana decyzja wywłaszczeniowa. Posiadanie przez przedsiębiorstwo przesyłowe nieruchomości w oparciu o decyzję wywłaszczeniową nie prowadzi do zasiedzenia służebności przesyłu.

Przekroczenie granicy sąsiedniego gruntu przy budowie

Zgodnie z brzmieniem art. 151 Kodeksu cywilnego, jeżeli przy wznoszeniu budynku lub innego urządzenia przekroczono bez winy umyślnej granice sąsiedniego gruntu, właściciel tego gruntu nie może żądać przywrócenia stanu poprzedniego, chyba że bez nieuzasadnionej zwłoki sprzeciwił się przekroczeniu granicy albo że grozi mu niewspółmiernie wielka szkoda.