Przejdź do treści

Zarząd rzeczą wspólną - definicja

Zarząd rzeczą wspólną – podejmowanie wszelkich decyzji i dokonywanie wszelkiego rodzaju czynności dotyczących przedmiotu wspólnego prawa, koniecznych zarówno w toku normalnej eksploatacji tego przedmiotu, jak i w sytuacjach nietypowych; wyróżnia się trzy rodzaje zarządu:  umowny, sądowy i ustawowy. Hasła kluczowe:Zarząd rzeczą wspólną, definicja, przedmiot wspólnego prawa, rzecz wspólna, zarząd sądowy, zarząd umowny, zarząd ustawowy

Zapis windykacyjny - definicja

Zapis windykacyjny – Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.), art. 9811. -  W testamencie sporządzonym w formie aktu notarialnego spadkodawca może postanowić, że oznaczona osoba nabywa przedmiot zapisu z chwilą otwarcia spadku (zapis windykacyjny).Przedmiotem zapisu windykacyjnego może być:rzecz oznaczona co do tożsamości,zbywalne prawo majątkowe,przedsiębiorstwo lub gospodarstwo rolne,ustanowienie na rzecz zapisobiercy użytkowania lub służebności.Hasła kluczowe:Zapis windykacyjny, definicja, przedmiot zapisu windykacyjnego, testament

Zamknięty mieszkaniowy rachunek powierniczy - definicja

Zamknięty mieszkaniowy rachunek powierniczy – Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz.U. z 2011 r. Nr 232, poz. 1377), art. 3. – należący do dewelopera rachunek powierniczy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.

Wywłaszczenie - definicja

Wywłaszczenie – Ustawa o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.), art. 112 -Wywłaszczenie nieruchomości polega na pozbawieniu albo ograniczeniu, w drodze decyzji, prawa własności, prawa użytkowania wieczystego lub innego prawa rzeczowego na nieruchomości. Wywłaszczenie nieruchomości może być dokonane, jeżeli cele publiczne nie mogą być zrealizowane w inny sposób niż przez pozbawienie albo ograniczenie praw do nieruchomości, a prawa te nie mogą być nabyte w drodze umowy.

Wydatki związane z utrzymaniem lokalu - definicja

Wydatki związane z utrzymaniem lokalu – Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 71, poz. 733 ze zm.), art.2.

Wycena nieruchomości - definicja

Wycena nieruchomości – Ustawa o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.), art. 4 – postępowanie, w wyniku którego dokonuje się określenia wartości nieruchomości. Hasła kluczowe:Wycena nieruchomości, definicja, określenie wartości nieruchomości, ustawa o gospodarce nieruchomościami

Współwłasność - definicja

Współwłasność – Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.), art. 195. - Własność tej samej rzeczy może przysługiwać niepodzielnie kilku osobom (współwłasność).Hasła kluczowe:Współwłasność, definicja, przedmiot współwłasności, współwłaściciele

Współlokator - definicja

Współlokator – Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 71, poz. 733 ze zm.), art.2. – lokator, któremu przysługuje tytuł prawny do używania lokalu wspólnie z innym lokatorem.Hasła kluczowe:Współlokator, definicja, tytuł do używania lokalu wspólnie z innym lokatorem, ustawa o ochronie praw lokatorów

Wspólnota mieszkaniowa - definicja

Wspólnota mieszkaniowa – Ustawa o własności lokali (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 ze zm.), art. 6. – Ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości, tworzy wspólnotę mieszkaniową. Wspólnota mieszkaniowa może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozwana. Hasła kluczowe:Wspólnota mieszkaniowa, definicja, ogół właścicieli, uprawienia wspólnoty mieszkaniowej

Wpis - definicja

Wpis - wszystkie adnotacje składające się na treść ksiąg wieczystych,  wskazujące na zmianę stanu prawnego lub na ustalenie tego stanu zgodnie z rzeczywistością. Wpisem do księgi jest także wykreślenie. Przeciwko domniemaniu prawa wynikającemu z wpisu w księdze wieczystej nie można powoływać się na domniemanie prawa wynikające z posiadania.