Przejdź do treści

Samodzielny lokal mieszkalny - definicja

Samodzielny lokal mieszkalny – Ustawa o własności lokali (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 ze zm.), art. 2. - Samodzielny lokal mieszkalny, a także lokal o innym przeznaczeniu, zwane dalej „lokalami”, mogą stanowić odrębne nieruchomości. Samodzielnym lokalem mieszkalnym, w rozumieniu ustawy, jest wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych.

Rzeczoznawca majątkowy - definicja

Rzeczoznawca majątkowy – Ustawa o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.), art.174. – Rzeczoznawcą majątkowym jest osoba fizyczna posiadająca uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości, nadane w trybie przepisów rozdziału 4 niniejszego działu. Rzeczoznawca majątkowy dokonuje określania wartości nieruchomości, a także maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością.Hasła kluczowe:określanie wartości nieruchomości, rzeczoznawca majątkowy, definicja, uprawnienia zawodowe rzeczoznawcy majątkowego

Rzeczy oznaczone co do gatunku - definicja

Rzeczy oznaczone co do gatunku (in genere) - rzeczy określone tylko według ich cech rodzajowych, gatunkowych,  tj. właściwych dla większej liczby przedmiotów. Hasła kluczowe:rzeczy określone według ich cech rodzajowych, rzeczy oznaczone co do gatunku, definicja

Rzecz ruchoma - definicja

Rzecz ruchoma – brak definicji kodeksowej. Przyjmuje się, że rzeczą ruchomą jest to, co nie jest nieruchomością (definicja negatywna). Hasła kluczowe:rzecz niebędąca nieruchomością, rzecz ruchoma, definicja

Rzecz - definicja

Rzecz – Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.), art.  45. - Rzeczami w rozumieniu kodeksu są tylko przedmioty materialne.

Rozpoczęcie sprzedaży - definicja

Rozpoczęcie sprzedaży – Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz.U. z 2011 r. Nr 232, poz. 1377), art. 3. -  podanie do publicznej wiadomości informacji na temat rozpoczęcia procesu oferowania lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych w ramach określonego przedsięwzięcia deweloperskiego. Hasła kluczowe:przedsięwzięcie deweloperskie, rozpoczęcie procesu oferowania lokali mieszkalnych, rozpoczęcie sprzedaży, definicja

Rozgraniczenie nieruchomości - definicja

Rozgraniczenie nieruchomości – Ustawa prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 ze zm.), art. 29. –  Rozgraniczenie nieruchomości ma na celu ustalenie przebiegu ich granic przez określenie położenia punktów i linii granicznych, utrwalenie tych punktów znakami granicznymi na gruncie oraz sporządzenie odpowiednich dokumentów.

Roszczenie windykacyjne - definicja

Roszczenie windykacyjne (rei vindicatio) – Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.), art.  222. § 1. - Właściciel może żądać od osoby, która włada faktycznie jego rzeczą, ażeby rzecz została mu wydana, chyba że osobie tej przysługuje skuteczne względem właściciela uprawnienie do władania rzeczą. Hasła kluczowe:rei vindicatio, roszczenie o wydanie rzeczy, roszczenie windykacyjne, definicja

Roszczenie uzupełniające - definicja

Roszczenie uzupełniające – wyrównuje uszczerbek spowodowany tym, że przez pewien czas pozbawiono możliwości korzystania z rzeczy. Wyróżnia się:roszczenie o wynagrodzenie za korzystania z rzeczyroszczenie o zwrot pożytków lub ich równowartościroszczenie o odszkodowanie za szkodę spowodowaną zużyciem rzeczy, jej pogorszeniem lub utratą.Hasła kluczowe:roszczenie o odszkodowanie za szkodę spowodowaną zużyciem rzeczy, roszczenie o wynagrodzenie za korzystania z rzeczy, roszczenie o zwrot pożytków lub ich równowartości, roszczenie uzupełniające, definicja

Roszczenie negatoryjne - definicja

Roszczenie negatoryjne (rei negatoria) – Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.), art. 222 § 2. – Przeciwko osobie, która narusza własność w inny sposób aniżeli przez pozbawienie właściciela faktycznego władztwa nad rzeczą, przysługuje właścicielowi roszczenie o przywrócenie stanu zgodnego z prawem i o zaniechanie naruszeń. Hasła kluczowe:rei negatoria, roszczenie negatoryjne, definicja, roszczenie o przywrócenie stanu zgodnego z prawem i o zaniechanie naruszeń