Hipoteka

Ogólna charakterystyka:

Do hipoteki mają zastosowanie ogólne przepisy o ograniczonych prawach rzeczowych, znajdujące się w kodeksie cywilnym, z wyjątkiem art. 251 kc. Jednak przede wszystkim hipoteka uregulowana została w ustawie z 06.07.1982 r. o księgach wieczystych i hipotece. Regulacja hipoteki uległa istotnym zmianom zawartym w ustawie z 26.06.2009 r. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece. Nowe unormowania zostały przyjęte po trwającej ponad 10 lat dyskusji nad celowością unowocześnienia i dostosowania do realiów gospodarki wolnorynkowej prawnorzeczowych instrumentów zabezpieczenia wierzytelności, w tym przede wszystkim hipoteki. Weszły one w życie 20.02.2011 r.

Hipoteka jest ograniczonym prawem rzeczowym; w celu zabezpieczenia oznaczonej wierzytelności wynikającej z określonego stosunku prawnego można nieruchomość obciążyć prawem, na mocy którego wierzyciel może dochodzić zaspokojenia z nieruchomości bez względu na to, czyją stała się własnością i z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi właściciela nieruchomości. Hipoteka ma charakter akcesoryjny w stosunku do zabezpieczonej nieruchomości.

Wierzycielowi hipotecznemu przysługują więc dwa uprawnienia:

 1. pierwszeństwo zaspokojenia się z nieruchomości przed dłużnikami osobistymi (wyjątek od tej zasady przewiduje art. 1025§1 pkt 1-5 kpc – przy podziale kwoty uzyskanej egzekucji należności zabezpieczone hipoteką znajdują się na piątym miejscu, po kosztach egzekucyjnych, należnościach alimentacyjnych, należnościach za pracę). W przypadku kolizji dwóch hipotek ich pierwszeństwo określa się według chwili (daty i godziny) złożenia wniosku o wpis hipoteki w księdze wieczystej, chyba że zastrzeżono pierwszeństwo lub zmieniono pierwszeństwo hipotek w wyniku umowy zawartej między uprawnionymi lub także rozporządzono opróżnionym miejscem hipotecznym;
 2. skuteczność wobec każdoczesnego właściciela nieruchomości – zmiana właściciela  nieruchomości obciążonej w wyniku czynności prawnej pozostaje bez wpływu na dalsze istnienie hipoteki, każdy bowiem kolejny właściciel staje się z mocy prawa dłużnikiem hipotecznym. Niedopuszczalne jest także zastrzeżenie, przez które właściciel nieruchomości zobowiązuje się względem wierzyciela hipotecznego, że nie dokona zbycia lub obciążenia nieruchomości przed wygaśnięciem hipoteki.

Polskiemu prawu do dnia 20 lutego 2011 r. znane były następujące hipoteki:

 • zwykła, zwana też umowną,
 • łączna,
 • kaucyjna,
 • przymusowa,
 • na wierzytelności hipotecznej, czyli subintabulat.

Zasadnicze zmiany w zakresie hipotecznego zabezpieczenia, polegające na odstąpieniu od ugruntowanych rozwiązań w tym przedmiocie, wprowadziła ustawa z 2009 r. o zmianie u.k.w.h. Ustawodawca zrezygnował z podziału na hipotekę zwykłą i kaucyjną. Od dnia 20 lutego 2011 r. można wyróżnić więc hipoteki:

 • umowną,
 • łączną,
 • przymusową,
 • na wierzytelności hipotecznej, czyli subintabulat.

Przedmiot hipoteki:

Przedmiotem hipoteki może być nieruchomość (gruntowa, budynkowa, lokalowa), a także  użytkowanie wieczyste wraz z budynkami i urządzeniami na użytkowanym gruncie stanowiącymi własność użytkownika wieczystego,   spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, wierzytelność zabezpieczona hipoteką, część ułamkowa nieruchomości, jeżeli stanowi udział współwłaściciela, udział we wspólności spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, udział we współużytkowaniu wieczysty.

Ponadto hipoteka na nieruchomości obciąża także jej przynależności. Części składowe nieruchomości są objęte hipoteką również po ich odłączeniu, dopóki pozostają na nieruchomości, chyba że zostały zbyte w granicach prawidłowej gospodarki, a umowa zbycia jest stwierdzona pismem z datą urzędowo poświadczoną.  Hipoteka nie obejmuje odłączonych części składowych, które przypadają dzierżawcy, oraz tych, które przypadają użytkownikowi lub mającemu służebność, jeżeli użytkowanie lub służebność ma pierwszeństwo przed hipoteką. Rzeczy, które wskutek zbycia przestały być przynależnościami, są objęte hipoteką do czasu pozostawania ich na nieruchomości, chyba że zostały zbyte w granicach prawidłowej gospodarki, a umowa zbycia została stwierdzona pismem z datą urzędowo poświadczoną. Hipoteka obejmuje roszczenie właściciela o czynsz najmu lub dzierżawy, jednakże do chwili zajęcia nieruchomości przez wierzyciela hipotecznego właściciel może czynsz pobierać. W razie zajęcia nieruchomości zapłata czynszu, dokonana z góry więcej niż za jeden pełny okres płatności przypadającej po zajęciu, nie ma skutku względem wierzyciela hipotecznego, chyba że została ujawniona w księdze wieczystej przed wpisem hipoteki. Przepisy te stosuje się odpowiednio do rozporządzenia roszczeniem o czynsz.

W przypadku przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności nieruchomości hipoteka nie wygasa i obciąża nieruchomość gruntową.

Wierzytelność zabezpieczona hipoteką:

Hipoteka służy do zabezpieczenia oznaczonej wierzytelności wynikającej z określonego stosunku prawnego. Hipoteka ma zabezpieczać wierzytelności istniejące i przyszłe, w tym warunkowe, a więc całą wierzytelność kapitałową i odsetkową oraz wszelkie roszczenia uboczne. Ta regulacja jest konsekwencją rezygnacji przez ustawodawcę z podziału na hipotekę zwykłą oraz hipotekę kaucyjną i wprowadzenia jednolitej hipoteki. Wzorem dla tego modelu hipoteki stała się konstrukcja dotychczasowej hipoteki kaucyjnej. Tym samym dotychczasowa hipoteka kaucyjna stała się uniwersalnym sposobem zabezpieczenia każdej wierzytelności. Zabezpieczeniu hipoteką mogą podlegać także wierzytelności przedawnione.

Co do zasady hipoteka może zabezpieczać tylko jedną wierzytelność. Po wejściu w życie zmian istnieje jednak możliwość zabezpieczenia jedną hipoteką kilku wierzytelności wynikających z różnych stosunków prawnych przysługujących temu samemu wierzycielowi. Nie oznacza to jednak, że dłużnikiem osobistym każdej z tych wierzytelności jest ta sama osoba. Mogą tu zachodzić różne układy sytuacji faktycznych, w których dłużnik osobisty jest jednocześnie dłużnikiem rzeczowym, ale dłużnik rzeczowy nie musi być dłużnikiem osobistym.  W umowie ustanawiającej hipotekę należy określić stosunki prawne oraz wynikające z nich wierzytelności objęte zabezpieczeniem.

Wierzyciel hipoteczny może podzielić hipotekę. Oświadczenie o podziale hipoteki należy złożyć właścicielowi nieruchomości. Podział hipoteki staje się skuteczny z chwilą wpisu w księdze wieczystej. Skutkiem tego podziału jest przekształcenie dotychczasowej jednej hipoteki w dwie lub więcej hipotek, z tym, że łączna wartość sum hipotecznych nowych hipotek powinna być równa wysokości dotychczas istniejącej hipoteki.

W celu zabezpieczenia hipoteką kilku wierzytelności przysługujących różnym podmiotom, a służącym sfinansowaniu tego samego przedsięwzięcia, wierzyciele powołują administratora hipoteki. Rozwiązanie to było potrzebne w związku z problemami dotyczącymi zabezpieczania kredytów konsorcjalnych udzielanych przez konsorcja powstające na podstawie art. 73 pr. bankowego. Administratorem może być jeden z wierzycieli albo osoba trzecia. Umowa powołująca administratora hipoteki powinna zostać zawarta na piśmie pod rygorem nieważności.

Hipoteka zabezpiecza wierzytelność do oznaczonej sumy pieniężnej. Jeżeli zabezpieczenie hipoteczne jest nadmierne, właściciel obciążonej nieruchomości może żądać zmniejszenia sumy hipoteki. W nauce prawa przyjmuje się, że suma hipoteki jest elementem treści hipoteki, niezależnym od zabezpieczanej lub zabezpieczanych wierzytelności; określa maksymalny zakres odpowiedzialności rzeczowej podmiotu, którego prawo jest obciążone hipoteką; podlega zawsze ujawnieniu w księdze wieczystej.

Do dnia 20 lutego 2011 r. obowiązywała zasada tożsamości waluty hipoteki z walutą zabezpieczonej wierzytelności. W nowym stanie prawnym strony mogą odstąpić od tej zasady. Sumę hipoteki wyraża się w tej samej walucie co zabezpieczona wierzytelność, jeżeli strony w umowie ustanawiającej hipotekę nie postanowiły inaczej. W literaturze przyjmuje się, że cała suma hipoteczna musi być wyrażona w jednej walucie. Nie jest dopuszczalne wyrażanie sumy hipoteki przy pomocy klauzul waloryzacyjnych. Możliwa jest zmiana wysokości sumy hipoteki w drodze umowy zawartej między wierzycielem hipotecznym a podmiotem prawa obciążonego hipoteką. Do zmiany wysokości sumy hipoteki niezbędny jest także wpis w księdze wieczystej. Jeżeli zabezpieczenie hipoteczne jest nadmierne, właściciel obciążonej nieruchomości może żądać zmniejszenia sumy hipoteki. Na zmianę waluty zabezpieczonej wierzytelności oraz inne zmiany zabezpieczonej wierzytelności w drodze czynności prawnej zwiększające zakres zaspokojenia z nieruchomości obciążonej wymagana jest zgoda właściciela nieruchomości, jeżeli nie jest on dłużnikiem osobistym. Oświadczenie właściciela nieruchomości powinno być złożone którejkolwiek ze stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Nowością legislacyjną jest, że można zastąpić zabezpieczoną wierzytelność inną wierzytelnością tego samego wierzyciela. Do zmiany zabezpieczonej wierzytelności stosuje się przepisy o zmianie treści hipoteki. Zgoda osób, którym przysługują prawa z pierwszeństwem równym lub niższym, nie jest potrzebna. Dopuszczalne jest podstawienie wierzytelności wobec innej osoby niż dłużnik wierzytelności, która była poprzednio objęta zabezpieczeniem. Możliwe jest podstawienie wierzytelności opiewającej na inną walutę niż dotychczasowa wierzytelność zabezpieczona hipoteką. Wierzytelność podstawiona może także opiewać na inną sumę niż wierzytelność pierwotnie zabezpieczona.

W razie przelewu wierzytelności hipotecznej na nabywcę przechodzi także hipoteka, chyba że ustawa stanowi inaczej. Do przelewu wierzytelności hipotecznej niezbędny jest wpis w księdze wieczystej. Hipoteka nie może być przeniesiona bez wierzytelności, którą zabezpiecza. Jeżeli hipoteka zabezpiecza kilka wierzytelności przysługujących wierzycielowi hipotecznemu, w razie przelewu jednej z nich hipoteka przechodzi na nabywcę proporcjonalnie do wysokości tej wierzytelności w stosunku do sumy wierzytelności zabezpieczonych tą hipoteką, chyba że strony postanowiły inaczej. Jeżeli wierzytelność hipoteczna zostanie przeniesiona bez hipoteki, zbywca powinien zawiadomić o tym właściciela nieruchomości niebędącego dłużnikiem osobistym. Jeżeli z określonego we wpisie stosunku prawnego, z którego wynika zabezpieczona hipoteką wierzytelność, może powstać nowa wierzytelność, strony mogą postanowić, że przelew wierzytelności hipotecznej nie powoduje przejścia hipoteki na nabywcę.

Powstanie hipoteki:

Przesłanki powstania hipoteki są zróżnicowane, w zależności od rodzaju hipoteki.

  1. Hipoteka umowna:
   • Zawarcie umowy ustanawiającej hipotekę – oświadczenie woli podmiotu ustanawiającego w drodze umowy hipotekę na przysługującym mu prawie wymaga zachowania formy aktu notarialnego pod rygorem nieważności. Oświadczenie wierzyciela hipotecznego nie musi być złożone w szczególnej formie.
   • Wpis hipoteki w księdze wieczystej – ma charakter konstytutywny; hipoteka powstaje dopiero w momencie jej ujawnienia we właściwej księdze wieczystej.

W przypadku hipoteki bankowej oświadczenie woli podmiotu obciążającego hipoteką przysługujące mu prawo powinno być złożone z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Wpis hipoteki umownej na rzecz banku następuje wyłącznie na podstawie oświadczenia banku. Wpis w księdze wieczystej ma również charakter konstytutywny.

 1. Hipoteka powstająca w drodze jednostronnej czynności prawnej:
  • Jednostronna czynność prawna właściciela nieruchomości – wymóg zachowania formy aktu notarialnego dla oświadczenia właściciela nieruchomości.
  • Wpis hipoteki w księdze wieczystej – charakter konstytutywny
 2. Hipoteka przymusowa:
  • Żądanie wierzyciela dysponującego odpowiednim dokumentem – tytułem wykonawczym, określonym w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym  albo innym dokumentem: postanowieniem sądu o udzieleniu zabezpieczenia, postanowieniem prokuratora, na mocy przepisów szczególnych, decyzją administracyjną, chociażby decyzja nie była ostateczna, albo zarządzeniem zabezpieczenia dokonanego na podstawie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
  • Wpis w księdze wieczystej – charakter konstytutywny
 3. Hipoteka ustawowa:

Powstaje bez dokonania wpisu w księdze wieczystej z mocy prawa w przypadkach określonych w przepisach szczególnych. W doktrynie wskazuje się na dwa takie przepisy: art. 115 d § 3 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji i  art. 1037 §3 kpc.

Hipoteka łączna:

Hipoteka ma charakter hipoteki łącznej, jeżeli obciąża co najmniej dwa prawa..

W doktrynie istnieje spór, czy w konstrukcji tej występuje jedna hipoteka ciążąca na kilku przedmiotach, czy wielość hipotek, tj. tyle, ile jest nieruchomości obciążonych, zabezpieczających jedną wierzytelność, a między tymi hipotekami zachodzi jedynie współzależność: wpisy mają konstytutywny charakter, a obciążenie łączne dochodzi do skutku dopiero przez dokonanie wpisów we wszystkich księgach wieczystych.

Wierzyciel, któremu przysługuje hipoteka łączna, może według swego uznania żądać zaspokojenia w całości lub w części z każdego przedmiotu obciążonego hipoteką z osobna, z niektórych z nich lub ze wszystkich łącznie.

Przez zabezpieczenie wierzytelności na kilku nieruchomościach hipoteka łączna z jednej strony zwiększa bezpieczeństwo wierzytelności, z drugiej zaś osłabia zdolność kredytową dłużnika, zwłaszcza gdy wysokość zabezpieczonej wierzytelności jest niska w stosunku do wartości obciążonych nieruchomości. Przedmiotem hipoteki łącznej mogą być nieruchomości lub prawa należące do jednej osoby lub do kilku osób, niekoniecznie jednorodzajowe.

Ze względu na sposób powstania wyróżnia się hipotekę łączna umowną (w celu zabezpieczenia tej samej wierzytelności można, w drodze czynności prawnej, obciążyć więcej niż jedną nieruchomość), łączną ustawową (w razie podziału nieruchomości hipoteka obciążająca nieruchomość obciąża wszystkie nieruchomości utworzone przez podział) i łączną przymusową (gdy nieruchomość lub inne prawa będące przedmiotem hipoteki są już obciążone inną hipoteką łączną albo gdy stanowią one własność dłużników solidarnych).

Środki ochrony hipoteki:

Do ochrony hipoteki nie stosuje się art. 251 kc, który stanowi, że do ochrony ograniczonych praw rzeczowych stosuje się odpowiednio przepisy o ochronie własności. Ochronie hipoteki jest poświęcona szczególna regulacja w ustawie o księgach wieczystych i hipotece.

Jeżeli właściciel lub osoba trzecia oddziaływa na nieruchomość w taki sposób, że może to pociągnąć za sobą zmniejszenie jej wartości w stopniu zagrażającym bezpieczeństwu hipoteki, wierzyciel może żądać zaniechania tych działań. To, jakie oddziaływanie na nieruchomość może spowodować zmniejszenie jej wartości w stopniu zagrażającym bezpieczeństwu hipoteki, a więc zmniejszenie poniżej pewnego poziomu potrzebnego do zaspokojenia wierzyciela, zależy od konkretnej sytuacji faktycznej. Oddziaływanie to nie musi być sprzeczne z prawem.

Jeżeli na skutek okoliczności, za które właściciel odpowiada, wartość nieruchomości uległa zmniejszeniu w stopniu naruszającym bezpieczeństwo hipoteki, wierzyciel może wyznaczyć właścicielowi odpowiedni termin do przywrócenia nieruchomości do stanu poprzedniego albo do ustanowienia dostatecznego zabezpieczenia dodatkowego. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu wierzyciel może żądać niezwłocznego zaspokojenia z nieruchomości obciążonej.

Jeżeli zmniejszenie wartości nieruchomości naruszające bezpieczeństwo hipoteki nastąpiło na skutek okoliczności, za które właściciel nie odpowiada (będzie to dotyczyło przede wszystkim wyrządzenia szkody działaniem siły wyższej oraz działaniem osób trzecich), hipoteka obejmuje przysługujące właścicielowi roszczenie o naprawienie szkody.

Sposoby zaspokojenia wierzyciela hipotecznego:

Hipoteka w swej istocie służy zabezpieczeniu realizacji wierzytelności, a nie jej dochodzeniu. Jeśli zobowiązany nie wykonuje należnego świadczenia pieniężnego, to wierzyciel hipoteczny realizuje swoje uprawnienia na podstawie przepisów o sądowym postępowaniu egzekucyjnym, chyba że egzekucja prowadzona jest przez administracyjny organ egzekucyjny. Zasada ta obowiązuje bezwzględnie.

Wierzyciel hipoteczny musi zatem uzyskać tytuł wykonawczy, którym jest tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności. Jeżeli egzekucja jest skierowana przeciwko dłużnikowi hipotecznemu, który nie jest dłużnikiem osobistym, to w klauzuli wykonalności należy zastrzec dla niego prawo powoływania się na ograniczoną odpowiedzialność tylko z nieruchomości, o ile nie zostało to zastrzeżone w samym tytule.

Egzekucja sądowa jest zasadą, egzekucja administracyjna wyjątkiem, możliwym do przeprowadzenia w następujących sytuacjach:

 • gdy hipoteka zabezpiecza należności publiczno-prawne. Których egzekucja odbywa się w postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
 • gdy w wyniku prowadzenia przez innego wierzyciela egzekucji administracyjnej z prawa obciążonego hipoteką wierzyciel hipoteczny uczestniczy w podziale kwoty uzyskanej z egzekucji,
 • gdy sąd, w przypadku zbiegu egzekucji sądowej i administracyjnej, przekazał jej prowadzenie administracyjnemu organowi egzekucyjnemu.

Rozporządzenie opróżnionym miejscem hipotecznym:

W polskim prawie rzeczowym do dnia 19 lutego 2011 r. obowiązywała zasada posuwania się hipotek, która polegała na tym, że w razie obciążenia nieruchomości więcej niż jedną hipoteką na miejsce zwolnione wskutek wygaśnięcia hipoteki z wyższym pierwszeństwem posuwały się o jedno miejsce hipoteki obciążające nieruchomość z niższym pierwszeństwem. Dotyczyło to wszystkich ograniczonych praw rzeczowych. Ustawodawca w ustawie z 2009 r. o zmianie u.k.w.h., zrezygnował z tej zasady i przyznał właścicielowi nieruchomości uprawnienie do dysponowania opróżnionym miejscem hipotecznym.

Uprawnienie do rozporządzania opróżnionym miejscem hipotecznym przysługuje każdoczesnemu właścicielowi nieruchomości. Uprawnienie to nie podlega zajęciu. Ustanowienie hipoteki przymusowej na opróżnionym miejscu nie jest dopuszczalne.

W razie wygaśnięcia hipoteki właścicielowi nieruchomości przysługuje w granicach wygasłej hipoteki uprawnienie do rozporządzania opróżnionym miejscem hipotecznym. Może on ustanowić na tym miejscu nową hipotekę albo przenieść na nie za zgodą uprawnionego którąkolwiek z hipotek obciążających nieruchomość. Jeżeli hipoteka wygasła tylko częściowo, właściciel może rozporządzać opróżnionym miejscem hipotecznym w tej części.

Jeżeli hipoteka wygasła wskutek egzekucji z nieruchomości, właściciel nieruchomości nie może rozporządzać opróżnionym miejscem hipotecznym. Przy egzekucji z nieruchomości nie uwzględnia się opróżnionych miejsc hipotecznych.

W razie wykreślenia hipoteki bez jednoczesnego wpisania na jej miejsce innej hipoteki, właściciel nieruchomości może zachować uprawnienie do rozporządzania opróżnionym miejscem hipotecznym, jeżeli jednocześnie z wykreśleniem hipoteki uprawnienie to zostanie wpisane do księgi wieczystej. Do wykreślenia wygasłej hipoteki oraz do wpisu uprawnienia do rozporządzania opróżnionym miejscem hipotecznym potrzebne jest oświadczenie właściciela nieruchomości.

Jeżeli nieruchomość stanowiąca przedmiot hipoteki łącznej zostanie zwolniona spod obciążenia, właściciel nieruchomości może rozporządzać opróżnionym miejscem hipotecznym do wysokości sumy hipoteki. W rezultacie w literaturze twierdzi się, że dopuszczalne jest ustanowienie hipoteki o sumie niższej od sumy hipoteki wygasłej. Dopuszcza się także umieszczenie na miejscu wygasłej hipoteki kilku hipotek, jeżeli ich sumy nie są wyższe od sumy hipoteki, która wygasła.

Niedopuszczalne jest zastrzeżenie, przez które właściciel nieruchomości zobowiązuje się do nierozporządzania opróżnionym miejscem hipotecznym. Oznacza to, że umowa nierespektująca tego zakazu będzie nieważna w całości albo że nieważne będzie tylko – jako sprzeczne z prawem – postanowienie zawierające takie zastrzeżenie.

Przyczyny wygaśnięcia hipoteki:

Na podstawie przepisów ogólnych dotyczących ograniczonych praw rzeczowych wskazuje się, że hipoteka wygasa wraz ze zrzeczeniem się jej, gdy przestaje istnieć przedmiot hipoteki, a także gdy nastąpiła konsolidacja. Istnieją jednak również przepisy szczegółowe w ustawie o księgach wieczystych i hipotece, które regulują wygaśnięcie hipoteki.

Wygaśnięcie wierzytelności zabezpieczonej hipoteką pociąga za sobą wygaśnięcie hipoteki, chyba że z danego stosunku prawnego mogą powstać w przyszłości kolejne wierzytelności podlegające zabezpieczeniu. Przepis ten wyraża zasadę akcesoryjności hipoteki w stosunku do wierzytelności, którą zabezpiecza, w takim zakresie, w jakim hipoteka jest uzależniona od zabezpieczonej wierzytelności. Lege non distinquente trzeba przyjąć, że wygaśnięcie hipoteki na podstawie tego przepisu dotyczy wszystkich przypadków wygaśnięcia wierzytelności niezależnie od przyczyny.

Hipoteka zabezpieczająca kilka wierzytelności wygasa z chwilą wygaśnięcia ostatniej wierzytelności, jeżeli nie może już powstać żadna wierzytelność ze stosunków prawnych stanowiących źródło pierwotnie zabezpieczonych wierzytelności.

W razie wykreślenia hipoteki z księgi wieczystej bez ważnej podstawy prawnej hipoteka wygasa po upływie lat dziesięciu. Błędne wykreślenie hipoteki powoduje jej wygaśnięcie dopiero z upływem dziesięciu lat. Do tego czasu wierzyciel może egzekwować wszelkie uprawnienia przysługujące wierzycielowi hipotecznemu, może też żądać przywrócenia wpisu w drodze powództwa na podstawie art. 10 u.k.w.h. z jednoczesnym żądaniem zabezpieczenia przez wpis ostrzeżenia w księdze wieczystej. W przeciwnym wypadku może dojść do wygaśnięcia błędnie wykreślonej hipoteki, jeżeli nieruchomość zostanie zbyta, a nabywcę będzie chroniła rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych.

Hipoteka wygasa także gdy wierzytelność zabezpieczona hipoteką jest wymagalna, a wierzyciel dopuszcza się zwłoki albo też zaspokojenie go napotyka trudności, jeżeli właściciel nieruchomości złoży zabezpieczoną kwotę do depozytu sądowego, zrzekając się uprawnienia do odebrania jej z powrotem. Wykreślenie hipoteki następuje na wniosek właściciela nieruchomości na podstawie prawomocnego postanowienia sądu o zezwoleniu na złożenie do depozytu sądowego oraz dowodu wpłaty zabezpieczonej kwoty do depozytu sądowego ze zrzeczeniem się odebrania jej z powrotem.

Również jeżeli od dnia wpisu hipoteki upłynęło dziesięć lat, a nie powstała wierzytelność hipoteczna, lecz nadal może powstać, właściciel nieruchomości może żądać zniesienia hipoteki za odpowiednim wynagrodzeniem.

Trzeba także pamiętać, że w przypadku wygaśnięcia użytkowania wieczystego wygasa także hipoteka istniejąca na tym prawie. Jednak w celu ochrony wierzyciela hipotecznego wprowadzono rozwiązanie, że takim wierzycielom przysługuje ustawowe prawo zastawu na roszczeniach użytkownika wieczystego o wynagrodzenie za wniesione przez niego lub nabyte na własność budynki albo inne urządzenia istniejące w dniu zwrotu użytkowanej nieruchomości.

Hasła kluczowe:

hipoteka, hipoteka przymusowa, hipoteka łączna, rozporządzanie miejscem hipotecznym, wierzyciel hipoteczny, wierzytelność zabezpieczona hipotekę, wygaśnięcie hipoteki

Udostępnij

Skomentuj

Plain text

 • Znaczniki HTML niedozwolone.
 • Adresy internetowe są automatycznie zamieniane w odnośniki, które można kliknąć.
 • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.
 • Email addresses will be obfuscated in the page source to reduce the chances of being harvested by spammers.
CAPTCHA
To pytanie sprawdza czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.