Przejdź do treści

Prawa i roszczenia ujawniane w księgach wieczystych

Zgodnie z art. 1 KWU księgi wieczyste prowadzi się w celu ustalenia stanu prawnego nieruchomości. W księdze wieczystej ujawnia się więc prawa rzeczowe, czyli: własność, użytkowanie wieczyste i ograniczone prawa rzeczowe. Jednak zgodnie z art. 16 ustawy o księgach wieczystych i hipotece możliwe jest ujawnienie w księdze wieczystej praw osobistych i roszczeń, w szczególności mogą być ujawniane: prawo najmu lub dzierżawy, prawo odkupu lub pierwokupu, prawo dożywocia, roszczenie o przeniesienie własności nieruchomości lub użytkowania wieczystego albo o ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego; dotyczy to także roszczeń przyszłych, roszczenie wynikające z określenia zarządu lub sposobu korzystania z nieruchomości przez współwłaścicieli lub wieczystych użytkowników, roszczenie współwłaścicieli wyłączające uprawnienie do zniesienia współwłasności, wierzytelności banku hipotecznego zabezpieczone hipoteką oraz informacje, że zostały one wpisane do rejestru zabezpieczenia listów zastawnych, o którym mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych (Dz. U. Nr 140, poz. 940, z 1998 r. Nr 107, poz. 669, z 2000 r. Nr 6, poz. 70 i Nr 60, poz. 702 oraz z 2001 r. Nr 15, poz. 148 i Nr 39, poz. 459), prawo z umowy timeshare, o którym mowa w ustawie z dnia 16 września 2011 r. o timeshare (Dz. U. Nr 230, poz. 1370). Prawa osobiste i roszczenia wymienione w Art. 16 Ustawy o księgach wieczystych i hipotece mają charakter jedynie przykładowy. Uważa się, że w księdze wieczystej mogą być ujawnione także inne, na których ujawnienie wyraźnie zezwala przepis ustawy. Funkcją takiego wpisu jest zapewnienie roszczeniu szczególnej ochrony na wypadek zbycia lub obciążenia nieruchomości. Ten, kto nabywa prawo ujawnione w księdze wieczystej, czyni to z ograniczeniem wynikającym z treści wpisanego roszczenia. Poprzez ujawnienie w księdze wieczystej prawa te uzyskują skuteczność wobec każdoczesnego właściciela nieruchomości – następuje urzeczowienie roszczenia obligacyjnego. Hasła kluczowe: księga wieczysta, księgi wieczyste, prawa i roszczenia

Masz pytania?

Skontaktuj się z naszym ekspertem

/
/