Park narodowy - definicja

Park narodowy – Ustawa o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 ze zm.), art. 8. - Park narodowy obejmuje obszar wyróżniający się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, społecznymi, kulturowymi i edukacyjnymi, o powierzchni nie mniejszej niż 1.000 ha, na którym ochronie podlega cała przyroda oraz walory krajobrazowe.

Park krajobrazowy - definicja

Park krajobrazowy – Ustawa o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 ze zm.), art. 16. - Park krajobrazowy obejmuje obszar chroniony ze względu na wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe oraz walory krajobrazowe w celu zachowania, popularyzacji tych wartości w warunkach zrównoważonego rozwoju.

  • Kupno nieruchomości, a ochrona środowiska

    Istotne znaczenie przy podejmowaniu decyzji o zakupie nieruchomości mają ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości związane z ochroną środowiska. Nabywana nieruchomość może być w szczególności objęta obszarem ograniczonego użytkowania ustanawianym w drodze uchwały sejmiku województwa albo w drodze uchwały rady powiatu na podstawie przepisów art. 135 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawa ochrony środowiska (Dz. U. 2008 r., Nr 25, poz. 150 z późn. zm.).

    Strony