Przejdź do treści

O Kancelarii

Misja

 Nasza uczciwość, rzetelność i profesjonalizm gwarancją bezpieczeństwa prawnego naszych klientów.

 • 1997

  Założenie kancelarii prawnej

  Nasza Kancelaria została założona w 1997 roku w Katowicach przez Zenona Klatkę, radcę prawnego z czterdziestoletnim doświadczeniem. W latach 1999 - 2006 Zenon Klatka prowadził Kancelarię w formie spółki cywilnej wspólnie z innym radcą prawnym Jędrzejem Klatką. Kancelaria zapewnia stałą obsługę prawną m.in. KZK GOP (Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego).
 • 2007

  Przekształcenie

  Kancelaria Radców Prawnych Klatka i partnerzy jest spółką partnerską trzech radców prawnych Zenona Klatki, Jędrzeja Klatki i Michała Kuźniaka powstałą z przekształcenia spółki cywilnej. Mamy też kilku współpracujących z nami prawników i aplikantów.

 • 2022

  Stabilny rozwój

  W ciągu ostatnich 20 lat udzieliliśmy pomocy prawnej 1448 klientom, w tym ponad 200 przedsiębiorcom i jednostkom sektora finansów publicznych – wśród których znalazło się 25 spółek akcyjnych oraz kilkadziesiąt spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, jawnych i cywilnych.

-

 

Zenon Klatka, były Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych, wykonuje zawód radcy prawnego od 1967 r. Jędrzej Klatka pracuje w kancelariach prawniczych przy obsłudze podmiotów gospodarczych od 1994 r., a zawód radcy prawnego wykonuje od 1999 r. Michał Kuźniak pracuje w kancelariach prawniczych przy obsłudze podmiotów gospodarczych od 2000 r., a zawód radcy prawnego wykonuje od 2006 r.

Kancelaria reprezentowała klientów w 38 sprawach przed Zespołem Arbitrów Urzędu Zamówień Publicznych Krajowej Izby Odwoławczej, a w roku 2010 Kancelaria świadczyła kompleksową obsługę prawną Pracowni Planowania Przestrzennego i Architektury w Tychach przy organizacji przetargu nieograniczonego na sporządzenie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz udział w czynnościach związanych ze sporządzeniem zmiany studium. Zakres obsługi prawnej w/w zlecenia obejmował m. in.:

 • opracowanie pozacenowych kryteriów oceny ofert, którymi Pracownia Planowania Przestrzennego i Architektury w Tychach kierowała się przy wyborze najkorzystniejszej oferty;
 • udział w otwarciu ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie w/w zamówienia publicznego;
 • opracowanie ogłoszenia, o którym mowa w art. 11 ust. 1 pkt 1 Prawa zamówień publicznych;
 • sporządzenie i weryfikacja korekt do ogłoszenia o w/w zamówieniu.

Prawnicy Kancelarii obsługiwali też podmioty należące do tzw. sektora finansów publicznych, które, co do zasady, obowiązane są do stosowania prawa zamówień publicznych. Do kręgu w/w podmiotów obsłużonych przez Kancelarię należą m. in.: jednostki budżetowe Skarbu Państwa, państwowe osoby prawne, związek międzygminny.

 

Prawnicy Kancelarii posiadają doświadczenie w prowadzeniu procesów przed sądami gospodarczymi i cywilnymi, prowadzili także kilkadziesiąt procesów w sądach pracy. Wspólnicy Kancelarii reprezentowali wielu klientów w postępowaniach administracyjnych i sądowo-administracyjnych: w urzędach miast, starostwach, izbach skarbowych, Śląskim Urzędzie Wojewódzkim, Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gliwicach oraz Naczelnym Sądzie Administracyjnym w Warszawie.

Pracując dla podmiotów z tego sektora prawnicy Kancelarii mieli praktyczną możliwość zastosowania swojej obszernej wiedzy i doświadczenia oraz nowoczesnej organizacji pracy z wykorzystaniem najlepszych dostępnych technik (pełna informatyzacja w wymianie dokumentów, poczta elektroniczna, podpis elektroniczny, itp.), co pozwoliło na płynne i bezproblemowe przeprowadzanie poszczególnych procedur przetargowych.

Pracownicy Kancelarii są autorami licznych artykułów, ukazujących się w czasopismach tj. Przetargi Publiczne, Monitor Zamówień Publicznych, Dziennik Gazeta Prawna, Rzeczpospolita, Przegląd Komunalny, Procedury Utrzymania Czystości i Porządku w Gminach, Wspólnota Mieszkaniowa, Komunikacja Publiczna, Biuletyn Komunikacji Miejskiej, Truck & Business Polska, Logistyka odzysku. Z kolei radca prawny Michał Kuźniak jest współautorem publikacji pt. "Innowacyjne rozwiązania rewitalizacji terenów  zdegradowanych" pod red. Jana Skowronka, Katowice 2014 r.

Kancelaria udziela porady, sporządzania opinie prawne i ekspertyzy w przedmiocie zagadnień związanych z tematyką prawa nieruchomości, opracowuje, weryfikuje i poprawia projekty wszelkich możliwych dokumentów związanych z tematyką prawa nieruchomości, w tym: umów najmu i dzierżawy, o roboty budowlane, sprzedaży i kupna nieruchomości, jak również reprezentuje klienta na podstawie udzielonego pełnomocnictwa w postępowaniach przed Sądami Powszechnymi oraz pomoc w uzyskaniu pozwoleń administracyjnych.