Wycięcie drzew - kupno nieruchomości, a ochrona przyrody

 • wycinka drzew
 • Przed nabyciem nieruchomości ustalenia wymaga, czy nie jest ona objęta którąś z form ochrony przyrody, a także czy drzewa posadzone na nieruchomości nie uniemożliwiają zabudowy w sposób odpowiadający nabywcy. Jeżeli tak, to należy zbadać, na ile obowiązujące na danej formie ochrony przyrody zakazy stanowią przeszkodę w realizacji zamierzonej inwestycji, bądź czy usunięcie drzew wymaga uzyskania zezwolenia, a jeśli tak, to oszacować koszty zezwolenia na ich wycięcie.

  Kupno nieruchomości, a ochrona środowiska

 • Istotne znaczenie przy podejmowaniu decyzji o zakupie nieruchomości mają ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości związane z ochroną środowiska. Nabywana nieruchomość może być w szczególności objęta obszarem ograniczonego użytkowania ustanawianym w drodze uchwały sejmiku województwa albo w drodze uchwały rady powiatu na podstawie przepisów art. 135 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawa ochrony środowiska (Dz. U. 2008 r., Nr 25, poz. 150 z późn. zm.).

  Kupno nieruchomości, a pozwolenia w prawie budowlanym

 • prawo budowlane
 • Prawo budowlane

  Jeżeli nabywamy nieruchomość zabudowaną, należy sprawdzić, czy budynki znajdujące się na tej nieruchomości zostały posadowione zgodnie z prawem (np. czy zostały wydane zostało pozwolenie na budowę, czy inwestor uzyskał decyzję o pozwoleniu na użytkowanie obiektu), czy obecny sposób użytkowania obiektu odpowiada jego pierwotnemu przeznaczeniu, a jeśli nie, to czy zmiana przeznaczenia odbyła się zgodnie z prawem. Należy także sprawdzić, czy właściciel posiada wymaganą prawem dokumentację obiektu budowlanego.

  Ochrona Zabytków - czy nieruchomość podlega ochronie

 • Przed zakupem nieruchomości należy ustalić, czy nieruchomość nie została wpisana do rejestru zabytków. Rejestr zabytków dla zabytków znajdujących się na terenie województwa prowadzi wojewódzki konserwator zabytków. Do rejestru wpisuje się zabytek nieruchomy na podstawie decyzji wydanej przez wojewódzkiego konserwatora zabytków z urzędu bądź na wniosek właściciela zabytku nieruchomego lub użytkownika wieczystego gruntu, na którym znajduje się zabytek nieruchomy.

  Kupno nieruchomości, a zagospodarowanie przestrzenne

 • Przed nabyciem nieruchomości należy ustalić, czy jest ona objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (mpzp), a jeśli tak, to zbadać, czy jej przeznaczenie określone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pozwala na realizację zamierzeń nabywcy. W razie niezgodności zamierzeń nabywcy z planem zagospodarowania nie będzie możliwe uzyskanie pozwolenia na budowę i rozpoczęcie legalnych robót budowlanych.

  Użytkowanie wieczyste - nabycie prawa

 • Użytkowanie wieczyste
 • W przypadku zamiaru nabycia prawa użytkowania wieczystego należy ustalić, jaka jest treść umowy użytkowania wieczystego znajdującej się w aktach wieczystoksięgowych. Umowa użytkowania wieczystego zawarta przez pierwszego użytkownika ze Skarbem Państwa określa obowiązki każdego aktualnego użytkownika wieczystego, w szczególności w zakresie obowiązków inwestycyjnych

  Kupno nieruchomości - Nabycie prawa od osoby uprawnionej

 • Nabycie prawa od osoby uprawnionej
 • Nabycie nieruchomości (działki, domu, lokalu) niezależnie, czy w celach mieszkaniowych czy inwestycyjnych, stanowi dla kupującego najczęściej istotny wydatek. Dlatego też chcąc uniknąć w przyszłości wymiernych strat należy gruntownie sprawdzić stan prawny nabywanej nieruchomości. Poniżej wskazane zostały najbardziej istotne okoliczności, jakie powinny zostać wzięte pod uwagę przez kupującego przed nabyciem nieruchomości.

  Nabycie prawa od osoby uprawnionej