Ochrona własności

Cywilnoprawne środki ochrony prawa własności:

Prawo własności ma charakter bezwzględny i jest skuteczne wobec wszystkich uczestników obrotu prawnego. Osoby trzecie są zobowiązane szanować cudze prawo własności. Realizacji tego obowiązku służą roszczenia chroniące prawo własności. Wyróżnia się roszczenia petytoryjne, czyli chroniące prawo, oraz roszczenia posesoryjne chroniące posiadanie.

Roszczenie windykacyjne - definicja

Roszczenie windykacyjne (rei vindicatio) – Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.), art.  222. § 1. - Właściciel może żądać od osoby, która włada faktycznie jego rzeczą, ażeby rzecz została mu wydana, chyba że osobie tej przysługuje skuteczne względem właściciela uprawnienie do władania rzeczą.

 

Hasła kluczowe:

rei vindicatio, roszczenie o wydanie rzeczy, roszczenie windykacyjne, definicja

Roszczenie negatoryjne - definicja

Roszczenie negatoryjne (rei negatoria) – Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.), art. 222 § 2. – Przeciwko osobie, która narusza własność w inny sposób aniżeli przez pozbawienie właściciela faktycznego władztwa nad rzeczą, przysługuje właścicielowi roszczenie o przywrócenie stanu zgodnego z prawem i o zaniechanie naruszeń.

 

Hasła kluczowe:

rei negatoria, roszczenie negatoryjne, definicja, roszczenie o przywrócenie stanu zgodnego z prawem i o zaniechanie naruszeń

 

Immisje bezpośrednie - definicja

Immisje bezpośrednie – bezpośrednia ingerencja w sferę własności cudzej nieruchomości, np. poprzez kierowanie na skutek sztucznego urządzenia wody deszczowej z jednej nieruchomości na drugą. Immisje bezpośrednie są zawsze zakazane, stosuje się wobec nich roszczenie negatoryjne z art. 222 §2 k.c. bez jakichkolwiek ograniczeń występujących w art. 144 k.c. (do działań określanych jako immisje bezpośrednie art. 144 k.c. nie ma zastosowania).

Hasła kluczowe:

immisja bezpośrednia, definicja