Wycena nieruchomości - definicja

Wycena nieruchomości – Ustawa o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.), art. 4 – postępowanie, w wyniku którego dokonuje się określenia wartości nieruchomości.

 

Hasła kluczowe:

Wycena nieruchomości, definicja, określenie wartości nieruchomości, ustawa o gospodarce nieruchomościami

Stan nieruchomości - definicja

Stan nieruchomości – Ustawa o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.), art. 4 – stan zagospodarowania, stan prawny, stan techniczno-użytkowy, stopień wyposażenia w urządzenia infrastruktury technicznej, a także stan otoczenia nieruchomości, w tym wielkość, charakter i stopień zurbanizowania miejscowości, w której nieruchomość jest położona

Hasła kluczowe:

stan nieruchomości, stan otoczenia nieruchomości, stan prawny, stan techniczno-użytkowy, stan zagospodarowania, stopień wyposażenia w urządzenia infrastruktury technicznej

Nieruchomość gruntowa - definicja

Nieruchomość gruntowa – Ustawa o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.), art. 4. – przez nieruchomość gruntową należy rozumieć grunt wraz z częściami składowymi, z wyłączeniem budynków i lokali, jeżeli stanowią odrębny przedmiot własności; Kodeks cywilny, art. 46. -  Nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności.

Działka gruntu - definicja

Działka gruntu – Ustawa o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.), art. 4 – niepodzielona, ciągła część powierzchni ziemskiej stanowiąca część lub całość nieruchomości gruntowej;

Hasła kluczowe:

działka gruntu, definicja

Działka budowlana - definicja

Działka budowlana – Ustawa o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.), art. 4 – zabudowana działka gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej umożliwiają prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków i urządzeń położonych na tej działce.

Hasła kluczowe:

działka budowlana, definicja