Immisje pośrednie - definicja

Immisje pośrednie – przedostawanie się na nieruchomość sąsiednią określonych czynników, zakłócających korzystanie z tej nieruchomości, z tym że zakłócenia te nie są celowe, stanowią one jedynie uboczny skutek korzystania z innej nieruchomości, np. hałas powstały w okolicznym tartaku.

Hasła kluczowe:

immisja pośrednia, definicja

Immisje bezpośrednie - definicja

Immisje bezpośrednie – bezpośrednia ingerencja w sferę własności cudzej nieruchomości, np. poprzez kierowanie na skutek sztucznego urządzenia wody deszczowej z jednej nieruchomości na drugą. Immisje bezpośrednie są zawsze zakazane, stosuje się wobec nich roszczenie negatoryjne z art. 222 §2 k.c. bez jakichkolwiek ograniczeń występujących w art. 144 k.c. (do działań określanych jako immisje bezpośrednie art. 144 k.c. nie ma zastosowania).

Hasła kluczowe:

immisja bezpośrednia, definicja