Nabycie pochodne - definicja

Nabycie pochodne – istnieje zależność pomiędzy prawem własności zbywcy i nabywcy: prawo przechodzi na nabywcę w takim samym zakresie, w jakim przysługiwało zbywcy, według zasady nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet (nikt nie może przenieść więcej praw, niż sam posiada) – pozostają zatem w mocy obciążenia rzeczy. Przykłady nabycia pochodnego: przeniesienie własności, spadkobranie.

Hasła kluczowe:

nabycie pochodne, definicja

Nabycie pierwotne - definicja

Nabycie pierwotne – brak więzi między poprzednim a aktualnym właścicielem, nabycie rzeczy następuje bez względu na to, w jakim zakresie przysługiwało ono poprzednikowi, w zasadzie zatem bez żadnych jej obciążeń. Wyjątkiem jest powszechnie akceptowany w doktrynie pogląd, że zasiedzenie i przemilczenie nie powodują wygaśnięcia obciążeń rzeczy. Przykłady nabycia pierwotnego: zasiedzenie, przemilczenie.

Hasła kluczowe:

nabycie pierwotne, definicja