Zasiedzenie służebności przesyłu

Ustawodawca w przepisach Kodeksu cywilnego nie wskazuje wprost na możliwość nabycia służebności przesyłu w drodze zasiedzenia. Jednakże jak wynika z art. 3054 Kodeksu cywilnego, do służebności przesyłu stosuje się odpowiednio przepisy o służebnościach gruntowych. Z kolei w przypadku służebności gruntowej możliwe jest jej zasiedzenie, jeżeli polega na korzystaniu z trwałego i widocznego urządzenia (art. 292 Kodeksu cywilnego). A zatem nabycie służebności przesyłu w drodze zasiedzenia możliwe jest tylko jeżeli przedsiębiorca przesyłowy korzysta z trwałych i widocznych urządzeń.

Zasiedzenie nieruchomości - definicja

Zasiedzenie nieruchomości – Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.), art. 172-173 – Posiadacz nieruchomości nie będący jej właścicielem nabywa własność, jeżeli posiada nieruchomość nieprzerwanie od lat dwudziestu jako posiadacz samoistny, chyba że uzyskał posiadanie w złej wierze.

Akcesja

Akcesja (połączenie) – Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.), art. 191. – własność nieruchomości rozciąga się na rzecz ruchomą, która została połączona z nieruchomością w taki sposób, że stała się jej częścią składową. Akcesja daje więc pierwszeństwo prawu własności nieruchomości – właściciel rzeczy ruchomej traci prawo własności. Do rozliczeń między nimi stosuje się przepis o rozliczeniach między właścicielem a posiadaczem lub przepisy o bezpodstawnym wzbogaceniu oraz przepisy o naprawieniu szkody.