Służebność drogi koniecznej - definicja

Służebność drogi koniecznej – Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.), art. 145. -  Jeżeli nieruchomość nie ma odpowiedniego dostępu do drogi publicznej lub do należących do tej nieruchomości budynków gospodarskich, właściciel może żądać od właścicieli gruntów sąsiednich ustanowienia za wynagrodzeniem potrzebnej służebności drogowej (droga konieczna). Przeprowadzenie drogi koniecznej nastąpi z uwzględnieniem potrzeb nieruchomości nie mającej dostępu do drogi publicznej oraz z najmniejszym obciążeniem gruntów, przez które droga ma prowadzić.

Roszczenie windykacyjne - definicja

Roszczenie windykacyjne (rei vindicatio) – Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.), art.  222. § 1. - Właściciel może żądać od osoby, która włada faktycznie jego rzeczą, ażeby rzecz została mu wydana, chyba że osobie tej przysługuje skuteczne względem właściciela uprawnienie do władania rzeczą.

 

Hasła kluczowe:

rei vindicatio, roszczenie o wydanie rzeczy, roszczenie windykacyjne, definicja

Roszczenie negatoryjne - definicja

Roszczenie negatoryjne (rei negatoria) – Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.), art. 222 § 2. – Przeciwko osobie, która narusza własność w inny sposób aniżeli przez pozbawienie właściciela faktycznego władztwa nad rzeczą, przysługuje właścicielowi roszczenie o przywrócenie stanu zgodnego z prawem i o zaniechanie naruszeń.

 

Hasła kluczowe:

rei negatoria, roszczenie negatoryjne, definicja, roszczenie o przywrócenie stanu zgodnego z prawem i o zaniechanie naruszeń

 

Prawo sąsiedzkie - definicja

Prawo sąsiedzkie – zespół norm określających uprawnienia i obowiązki właściciela nieruchomości w stosunkach sąsiedzkich. Jego trzon stanowią artykuły 143-154 Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 1964 r.16, poz. 93 ze zm.). Wyróżnia się:

Immisje bezpośrednie - definicja

Immisje bezpośrednie – bezpośrednia ingerencja w sferę własności cudzej nieruchomości, np. poprzez kierowanie na skutek sztucznego urządzenia wody deszczowej z jednej nieruchomości na drugą. Immisje bezpośrednie są zawsze zakazane, stosuje się wobec nich roszczenie negatoryjne z art. 222 §2 k.c. bez jakichkolwiek ograniczeń występujących w art. 144 k.c. (do działań określanych jako immisje bezpośrednie art. 144 k.c. nie ma zastosowania).

Hasła kluczowe:

immisja bezpośrednia, definicja

Akcesja

Akcesja (połączenie) – Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.), art. 191. – własność nieruchomości rozciąga się na rzecz ruchomą, która została połączona z nieruchomością w taki sposób, że stała się jej częścią składową. Akcesja daje więc pierwszeństwo prawu własności nieruchomości – właściciel rzeczy ruchomej traci prawo własności. Do rozliczeń między nimi stosuje się przepis o rozliczeniach między właścicielem a posiadaczem lub przepisy o bezpodstawnym wzbogaceniu oraz przepisy o naprawieniu szkody.

Służebność drogi koniecznej

Służebność drogi koniecznej może być ustanowiona na rzecz nieruchomości, która nie ma odpowiedniego dostępu do drogi publicznej (krajowej, wojewódzkiej, powiatowej lub gminnej) lub nie ma odpowiedniego dostępu do należących do tej nieruchomości budynków gospodarskich.

Pojęcie, podział i powstanie służebności

Służebności są ograniczonym prawem rzeczowym; stanowią obciążenie cudzej nieruchomości. Służebności pozwalają na korzystanie w pewnym ograniczonym zakresie z nieruchomości niebędącej własnością osoby, której przysługuje służebność.

Strony