Nieruchomości leśne

Pojęcie nieruchomości leśnej jest terminem nieformalnym stosowanym w polskim systemie prawnym, w oparciu o definicję legalną lasu, zawartą w art. 3 ustawy z dnia 28 września 2011 r. o lasach  (tekst jedn. Dz. U. 2011 r., Nr 12, poz. 59 z późn. zm.).

Zgodnie z brzmieniem przywołanego art. 3 ustawy o lasach, lasem jest grunt:

Grunt leśny - definicja

Grunt leśny – Ustawa o ochronie gruntów leśnych i rolnych (tekst jedn. Dz.U.2004 r. Nr 121, poz. 1266 ze zm.), art.2.2. – Gruntami leśnymi, w rozumieniu ustawy, są grunty:

  1. określone jako lasy w przepisach o lasach;
  2. zrekultywowane dla potrzeb gospodarki leśnej;
  3. pod drogami dojazdowymi do gruntów leśnych.

Hasła kluczowe:

grunt leśny, definicja