• Ochrona Zabytków - czy nieruchomość podlega ochronie

    Przed zakupem nieruchomości należy ustalić, czy nieruchomość nie została wpisana do rejestru zabytków. Rejestr zabytków dla zabytków znajdujących się na terenie województwa prowadzi wojewódzki konserwator zabytków. Do rejestru wpisuje się zabytek nieruchomy na podstawie decyzji wydanej przez wojewódzkiego konserwatora zabytków z urzędu bądź na wniosek właściciela zabytku nieruchomego lub użytkownika wieczystego gruntu, na którym znajduje się zabytek nieruchomy.