Przejdź do treści

Ochrona Zabytków - czy nieruchomość podlega ochronie

Przed zakupem nieruchomości należy ustalić, czy nieruchomość nie została wpisana do rejestru zabytków. Rejestr zabytków dla zabytków znajdujących się na terenie województwa prowadzi wojewódzki konserwator zabytków. Do rejestru wpisuje się zabytek nieruchomy na podstawie decyzji wydanej przez wojewódzkiego konserwatora zabytków z urzędu bądź na wniosek właściciela zabytku nieruchomego lub użytkownika wieczystego gruntu, na którym znajduje się zabytek nieruchomy. Do rejestru może być również wpisane otoczenie zabytku wpisanego do rejestru, a także nazwa geograficzna, historyczna lub tradycyjna tego zabytku. Wpisanie zabytku nieruchomego do rejestru ujawnia się w księdze wieczystej danej nieruchomości na wniosek wojewódzkiego konserwatora zabytków, na podstawie decyzji o wpisie do rejestru tego zabytku. Decyzja o wpisie zabytku nieruchomego do rejestru, na wniosek wojewódzkiego konserwatora zabytków, stanowi podstawę wpisu w katastrze nieruchomości.W razie braku wpisów w księdze wieczystej danej nieruchomości i w katastrze nieruchomości informację o tym, czy nieruchomość nie została wpisana do rejestru zabytków, można uzyskać występując do właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków o wydanie zaświadczenia.Z wpisem nieruchomości do rejestru zabytków wiąże się szereg ograniczeń możliwości korzystania z niej. Pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków wymaga m.in.:prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru;wykonywanie robót budowlanych w otoczeniu zabytku;prowadzenie badań konserwatorskich zabytku wpisanego do rejestru;prowadzenie badań architektonicznych zabytku wpisanego do rejestru;prowadzenie badań archeologicznych;przemieszczanie zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru;trwałe przeniesienie zabytku ruchomego wpisanego do rejestru, z naruszeniem ustalonego tradycją wystroju wnętrza, w którym zabytek ten się znajduje;dokonywanie podziału zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru;zmiana przeznaczenia zabytku wpisanego do rejestru lub sposobu korzystania z tego zabytku;umieszczanie na zabytku wpisanym do rejestru urządzeń technicznych, tablic, reklam oraz napisów,podejmowanie innych działań, które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku wpisanego do rejestru.Z uwagi na powyższe warto zawrzeć w umowie sprzedaży oświadczenie sprzedającego, że budynek na sprzedawanej działce nie jest zabytkiem ani nie został wpisany do rejestru zabytków. Warto zawrzeć w umowie sprzedaży klauzulę, zgodnie z którą strony oświadczają, że w razie niezgodności zapewnienia sprzedającego z rzeczywistym stanem rzeczy kupujący nie zawarłby ze sprzedającym tej umowy. Hasła kluczowe:ochrona zabytków, jak sprawdzić, podlega ochronie, czy jest zabytkiem, rejestr zabytków, wojewódzki konserwator zabytków

Masz pytania?

Skontaktuj się z naszym ekspertem

/
/