Użyczenie - definicja

Użyczenie – Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.), art. 710. – Przez umowę użyczenia użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nie oznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy.

Hasła kluczowe:

bezpłatne używanie rzeczy, umowa użyczenia, użyczający, użyczenie

Umowa o roboty budowlane - definicja

Umowa o roboty budowlane – Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.), art. 647. – przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazania terenu budowy i dostarczenia projektu, oraz do odebrania obiektu i zapłaty umówionego wynagrodzenia.

Hasła kluczowe:

Tymczasowy obiekt budowlany - definicja

Tymczasowy obiekt budowlany – Ustawa prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z  2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.), art. 3 – obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany niepołączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

Hasła kluczowe:

Timeshare - definicja

Timeshare - Ustawa o timeshare (Dz.U. z 2011 r. Nr 230, poz. 1370), art. 2. – Przez umowę timeshare rozumie się umowę, na podstawie której konsument, odpłatnie, nabywa prawo do korzystania, w okresach wskazanych w umowie, z co najmniej jednego miejsca zakwaterowania, zawartą na okres dłuższy niż rok. Okres, na jaki została zawarta umowa, ustala się z uwzględnieniem postanowień umowy umożliwiających jej przedłużenie w sposób wyraźny lub dorozumiany, oraz faktycznie dokonanych uzgodnień między stronami co do możliwości dalszego korzystania przez konsumenta z miejsca zakwaterowania.

Własność prywatna - definicja

Własność prywatna – służy zabezpieczeniu i realizacji interesu indywidualnego; jej podmiotami są podmioty prawa cywilnego – osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną. W zakresie własności nieruchomości – gospodarowanie tym prawem odbywa się na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

 

Hasła kluczowe:

gospodarowanie nieruchomościami, interes indywidualny, własność prywatna, definicja

Teren budowy - definicja

Teren budowy – Ustawa prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.), art. 3 – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.

Hasła kluczowe:

prowadzenie robót budowlanych, przestrzeń prowadzenia robót budowlanych, teren budowy, definicja

Stan nieruchomości - definicja

Stan nieruchomości – Ustawa o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.), art. 4 – stan zagospodarowania, stan prawny, stan techniczno-użytkowy, stopień wyposażenia w urządzenia infrastruktury technicznej, a także stan otoczenia nieruchomości, w tym wielkość, charakter i stopień zurbanizowania miejscowości, w której nieruchomość jest położona

Hasła kluczowe:

stan nieruchomości, stan otoczenia nieruchomości, stan prawny, stan techniczno-użytkowy, stan zagospodarowania, stopień wyposażenia w urządzenia infrastruktury technicznej

Sprzedaż - definicja

Sprzedaż – Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.), art. 535.  - przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę.

Hasła kluczowe:

kupujący, przeniesienie własności rzeczy, sprzedawca, sprzedaż, umowa sprzedaży, definicja

Strony