Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu - definicja

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu – Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych, (teks jedn. Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 ze zm.), art. 172 – Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu jest prawem zbywalnym, przechodzi na spadkobierców i podlega egzekucji. Jest ono ograniczonym prawem rzeczowym. Zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu obejmuje także wkład budowlany. Dopóki prawo to nie wygaśnie, zbycie samego wkładu jest nieważne. Umowa zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu powinna być zawarta w formie aktu notarialnego.

Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu - definicja

Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu – Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jedn. Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 ze zm.), art.9. –  Przez umowę o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego spółdzielnia zobowiązuje się oddać członkowi lokal mieszkalny do używania, a członek zobowiązuje się wnieść wkład mieszkaniowy oraz uiszczać opłaty określone w ustawie i w statucie spółdzielni. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego może być ustanowione w budynku stanowiącym własność lub współwłasność spółdzielni.

Służebność mieszkania - definicja

Służebność mieszkania – Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.), art. 301-302. – Mający służebność mieszkania może przyjąć na mieszkanie małżonka i dzieci małoletnie. Inne osoby może przyjąć tylko wtedy, gdy są przez niego utrzymywane albo potrzebne przy prowadzeniu gospodarstwa domowego. Dzieci przyjęte jako małoletnie mogą pozostać w mieszkaniu także po uzyskaniu pełnoletności. Można się umówić, że po śmierci uprawnionego służebność mieszkania przysługiwać będzie jego dzieciom, rodzicom i małżonkowi.

Służebność drogi koniecznej - definicja

Służebność drogi koniecznej – Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.), art. 145. -  Jeżeli nieruchomość nie ma odpowiedniego dostępu do drogi publicznej lub do należących do tej nieruchomości budynków gospodarskich, właściciel może żądać od właścicieli gruntów sąsiednich ustanowienia za wynagrodzeniem potrzebnej służebności drogowej (droga konieczna). Przeprowadzenie drogi koniecznej nastąpi z uwzględnieniem potrzeb nieruchomości nie mającej dostępu do drogi publicznej oraz z najmniejszym obciążeniem gruntów, przez które droga ma prowadzić.

Służebność - definicja

Służebność – Jest to ograniczone prawo rzeczowe obciążające nieruchomość, mające na celu zwiększenie użyteczności innej nieruchomości, albo zapewnienie zaspokojenia określonych potrzeb oznaczonej osoby fizycznej i stanowiące ograniczenie w wykonywaniu pełnego prawa własności.

Hasła kluczowe:

obciążenie nieruchomości służebnością, ograniczone prawo rzeczowe, służebność, definicja

Samodzielny lokal mieszkalny - definicja

Samodzielny lokal mieszkalny – Ustawa o własności lokali (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 ze zm.), art. 2. - Samodzielny lokal mieszkalny, a także lokal o innym przeznaczeniu, zwane dalej „lokalami”, mogą stanowić odrębne nieruchomości. Samodzielnym lokalem mieszkalnym, w rozumieniu ustawy, jest wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych.

Rzeczoznawca majątkowy - definicja

Rzeczoznawca majątkowy – Ustawa o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.), art.174. – Rzeczoznawcą majątkowym jest osoba fizyczna posiadająca uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości, nadane w trybie przepisów rozdziału 4 niniejszego działu. Rzeczoznawca majątkowy dokonuje określania wartości nieruchomości, a także maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością.

Hasła kluczowe:

określanie wartości nieruchomości, rzeczoznawca majątkowy, definicja, uprawnienia zawodowe rzeczoznawcy majątkowego

Rzeczy oznaczone co do gatunku - definicja

Rzeczy oznaczone co do gatunku (in genere) - rzeczy określone tylko według ich cech rodzajowych, gatunkowych,  tj. właściwych dla większej liczby przedmiotów.

 

Hasła kluczowe:

rzeczy określone według ich cech rodzajowych, rzeczy oznaczone co do gatunku, definicja

Rzecz ruchoma - definicja

Rzecz ruchoma – brak definicji kodeksowej. Przyjmuje się, że rzeczą ruchomą jest to, co nie jest nieruchomością (definicja negatywna).

 

Hasła kluczowe:

rzecz niebędąca nieruchomością, rzecz ruchoma, definicja

Rzecz - definicja

Rzecz – Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.), art.  45. - Rzeczami w rozumieniu kodeksu są tylko przedmioty materialne. Pojęcie rzeczy charakteryzują dwie cechy:

  1. materialny (fizykalny) charakter – materialne części przyrody (w stanie pierwotnym lub przetworzonym) – ich wartość majątkowa jest obojętna;
  2. wyodrębnienie z przyrody (w sposób naturalny lub sztuczny) w taki sposób, że mogą stanowić dobra samoistne; Nie jest natomiast istotny stan skupienia (stały, ciekły, gazowy), jeżeli występuje możność wyodrębnienia.

 

Strony