Rozpoczęcie sprzedaży - definicja

Rozpoczęcie sprzedaży – Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz.U. z 2011 r. Nr 232, poz. 1377), art. 3. -  podanie do publicznej wiadomości informacji na temat rozpoczęcia procesu oferowania lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych w ramach określonego przedsięwzięcia deweloperskiego.

 

Hasła kluczowe:

przedsięwzięcie deweloperskie, rozpoczęcie procesu oferowania lokali mieszkalnych, rozpoczęcie sprzedaży, definicja

Rozgraniczenie nieruchomości - definicja

Rozgraniczenie nieruchomości – Ustawa prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 ze zm.), art. 29. –  Rozgraniczenie nieruchomości ma na celu ustalenie przebiegu ich granic przez określenie położenia punktów i linii granicznych, utrwalenie tych punktów znakami granicznymi na gruncie oraz sporządzenie odpowiednich dokumentów.

Roszczenie windykacyjne - definicja

Roszczenie windykacyjne (rei vindicatio) – Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.), art.  222. § 1. - Właściciel może żądać od osoby, która włada faktycznie jego rzeczą, ażeby rzecz została mu wydana, chyba że osobie tej przysługuje skuteczne względem właściciela uprawnienie do władania rzeczą.

 

Hasła kluczowe:

rei vindicatio, roszczenie o wydanie rzeczy, roszczenie windykacyjne, definicja

Roszczenie uzupełniające - definicja

Roszczenie uzupełniające – wyrównuje uszczerbek spowodowany tym, że przez pewien czas pozbawiono możliwości korzystania z rzeczy. Wyróżnia się:

  • roszczenie o wynagrodzenie za korzystania z rzeczy
  • roszczenie o zwrot pożytków lub ich równowartości
  • roszczenie o odszkodowanie za szkodę spowodowaną zużyciem rzeczy, jej pogorszeniem lub utratą.

Hasła kluczowe:

Roszczenie negatoryjne - definicja

Roszczenie negatoryjne (rei negatoria) – Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.), art. 222 § 2. – Przeciwko osobie, która narusza własność w inny sposób aniżeli przez pozbawienie właściciela faktycznego władztwa nad rzeczą, przysługuje właścicielowi roszczenie o przywrócenie stanu zgodnego z prawem i o zaniechanie naruszeń.

 

Hasła kluczowe:

rei negatoria, roszczenie negatoryjne, definicja, roszczenie o przywrócenie stanu zgodnego z prawem i o zaniechanie naruszeń

 

Rodzinny ogród działkowy - definicja

Rodzinny ogród działkowy – Ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz.U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1419), art.4-6 – Rodzinnym ogrodem działkowym w rozumieniu ustawy jest wydzielony obszar gruntu będący we władaniu Polskiego Związku Działkowców, podzielony na tereny ogólne i działki oraz wyposażony w infrastrukturę niezbędną do jego prawidłowego funkcjonowania.

Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych - definicja

Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych – Ustawa o księgach wieczystych i hipotece (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1361 ze zm.), art. 5-6.  – W razie niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym treść księgi rozstrzyga na korzyść tego, kto przez czynność prawną z osobą uprawnioną według treści księgi nabył własność lub inne prawo rzeczowe. Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych nie chroni rozporządzeń nieodpłatnych albo dokonanych na rzecz nabywcy działającego w złej wierze.

Rezerwat przyrody - definicja

Rezerwat przyrody – Ustawa o ochronie przyrody  (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 ze zm.), art. 13. -  Rezerwat przyrody obejmuje obszary zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym, ekosystemy, ostoje i siedliska przyrodnicze, a także siedliska roślin, siedliska zwierząt i siedliska grzybów oraz twory i składniki przyrody nieożywionej, wyróżniające się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, kulturowymi lub walorami krajobrazowymi.

Realny system ksiąg wieczystych - definicja

Realny system ksiąg wieczystych – księgi wieczyste zakłada się i prowadzi odrębnie dla każdej nieruchomości, bez względu a osobę właściciela. Księgi wieczyste mają charakter rejestru przedmiotowego – prowadzi się je dla konkretnej nieruchomości, ujawniając kolejne zmiany właściciela.

Hasła kluczowe:

realny system ksiąg wieczystych, definicja, księgi wieczyste

Publiczny zasób mieszkaniowy - definicja

Publiczny zasób mieszkaniowy – Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 71, poz. 733 ze zm.), art.2. – lokale wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy albo lokale stanowiące własność innych jednostek samorządu terytorialnego, samorządowych osób prawnych tych jednostek, Skarbu Państwa lub państwowych osób prawnych.

Hasła kluczowe:

publiczny zasób mieszkaniowy, definicja

Strony