Przejdź do treści

Kupno nieruchomości, a ochrona środowiska

Istotne znaczenie przy podejmowaniu decyzji o zakupie nieruchomości mają ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości związane z ochroną środowiska. Nabywana nieruchomość może być w szczególności objęta obszarem ograniczonego użytkowania ustanawianym w drodze uchwały sejmiku województwa albo w drodze uchwały rady powiatu na podstawie przepisów art. 135 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawa ochrony środowiska (Dz. U. 2008 r., Nr 25, poz. 150 z późn. zm.). W akcie prawnym ustanawiającym obszar ograniczonego użytkowania mogą zostać określone dodatkowe wymagania techniczne dotyczące budynków oraz inne ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości. Informację na ten temat można uzyskać zwracając się do wskazanych powyżej organów o wydanie odpowiedniego zaświadczenia.W przypadku zaś terenów uprzednio eksploatowanych, właściciel nieruchomości może być zobowiązany do rekultywacji zanieczyszczonego terenu. Dlatego też wskazane jest zawarcie w umowie sprzedaży oświadczenia sprzedającego, że nie istnieją żadne niewykonane decyzje organów administracji publicznej oraz orzeczenia sądów odnoszące się do nieruchomości, nieruchomość wolna jest od jakiegokolwiek zanieczyszczenia środowiskowego, w tym zanieczyszczenia i skażenia gleby, wody, wód podziemnych, powietrza oraz innego zanieczyszczenia w zakresie powodującym zobowiązania właściciela lub użytkownika wieczystego do dokonania rekultywacji bądź innego zobowiązania, o którym mowa w art. 362 ustawy Prawo ochrony środowiska, jak również, że nie otrzymał żadnego zawiadomienia dotyczącego nałożenia kar, wydania decyzji lub złożenia jakichkolwiek wniosków w stosunku do nieruchomości lub jej części, przez jakiekolwiek organy ochrony środowiska właściwe dla lokalizacji nieruchomości. Warto zawrzeć w umowie sprzedaży klauzulę, zgodnie z którą strony oświadczają, że w razie niezgodności zapewnienia sprzedającego z rzeczywistym stanem rzeczy kupujący nie zawarłby ze sprzedającym tej umowy. Hasła kluczowe:Co należy sprawdzić przed kupnem nieruchomości, ochrona środowiska, obowiązek rekultywacji, obszar ograniczonego użytkowania

Masz pytania?

Skontaktuj się z naszym ekspertem

/
/