Przejdź do treści

Kupno nieruchomości, a zagospodarowanie przestrzenne

Przed nabyciem nieruchomości należy ustalić, czy jest ona objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (mpzp), a jeśli tak, to zbadać, czy jej przeznaczenie określone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pozwala na realizację zamierzeń nabywcy. W razie niezgodności zamierzeń nabywcy z planem zagospodarowania nie będzie możliwe uzyskanie pozwolenia na budowę i rozpoczęcie legalnych robót budowlanych. Wskazane jest również zbadanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – dokument ten, przygotowany przez dostępny w części graficznej do wglądu na miejscu w urzędzie gminy bądź miasta, pozwoli na ocenę, jakie istnieje ryzyko zmian w aktualnie obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego. Warto ustalić, czy działka lub jej najbliższe otoczenie jest objęte pasem drogowym projektowanej drogi krajowej, wojewódzkiej, powiatowej, gminnej. Informację na ten temat można uzyskać zwracając się do wojewody (w zakresie dróg krajowych i wojewódzkich) i starosty (w zakresie dróg powiatowych i gminnych) o wydanie odpowiedniego zaświadczenia. W związku z powyższym wskazane jest również, aby zawrzeć w umowie sprzedaży oświadczenie sprzedającego, że działka lub jej najbliższe otoczenie nie jest objęte pasem drogowym projektowanej drogi krajowej, wojewódzkiej, powiatowej, gminnej ustanowionym na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2008 r., Nr 193, poz. 1194 z późn. zm.) oraz że nie są prowadzone w stosunku do nieruchomości żadne postępowania wywłaszczeniowe. Należy również zawrzeć w umowie sprzedaży klauzulę, zgodnie z którą strony oświadczają, że w razie niezgodności zapewnienia sprzedającego z rzeczywistym stanem rzeczy kupujący nie zawarłby ze sprzedającym tej umowy.   Hasła kluczowe: plan zagospodarowania przestrzennego, co trzeba wiedzieć, zagospodarowanie przestrzenne, niezgodność, mpzp, nieruchomości, pas drogowy, postępowanie wywłaszczeniowe, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Masz pytania?

Skontaktuj się z naszym ekspertem

/
/