Rozgraniczenie nieruchomości gruntowych

Zgodnie z brzmieniem art. 152 Kodeksu cywilnego, właściciele gruntów sąsiadujących obowiązani są do współdziałania przy rozgraniczeniu gruntów oraz przy utrzymywaniu stałych znaków granicznych; koszty rozgraniczenia oraz koszty urządzenia i utrzymywania stałych znaków granicznych ponoszą po połowie. Przywołany przepis dotyczy zatem granic nieruchomości gruntowych wytyczonych (lub mających zostać wytyczone) na powierzchni gruntu, których wytyczenie ma jednakże wpływ na przebieg płaszczyzn wyznaczających granice nieruchomości jako tworu trójwymiarowego.

Rozgraniczenie nieruchomości ma na celu ustalenie przebiegu ich granic przez określenie położenia punktów i linii granicznych, utrwalenie tych punktów znakami granicznymi na gruncie oraz sporządzenie odpowiednich dokumentów.

Z rozgraniczeniem gruntów mamy do czynienia w dwóch przypadkach:

  • gdy granice nie są w ogóle wytyczone, lub
  • gdy istniejące uprzednio granice stały się sporne.

Rozgraniczenia dokonują wójtowie (burmistrzowie/prezydencie miast) oraz – w wypadkach określonych w ustawie – sądy. Przy czym zauważyć należy, iż ustalone granice nieruchomości oznaczane są na gruncie znakami granicznymi przez upoważnionych geodetów.

Jak zaś wprost wynika z art. 152 Kodeksu cywilnego, obowiązek współdziałania przy dokonywaniu przedmiotowego rozgraniczania obciąża właścicieli nieruchomości sąsiednich. Powyższy obowiązek może zaś powstać przykładowo w przy dokonywaniu podziału nieruchomości na odrębne przedmiotowy własności. Jak wskazał Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 23 sierpnia 1968 r. sygn. III CRN 194/68 (opubl. Legalis), podział nieruchomości na odrębne przedmioty własności może nastąpić m.in. na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego. W takim przypadku dochodzi bowiem do powstania nowych, odrębnych nieruchomości, choćby ich granice nie zostały skonkretyzowane. Natomiast właściciele tych nieruchomości mają obowiązek współdziałania przy ich rozgraniczaniu zgodnie z w/w przepisem.

Przepis art. 152 Kodeksu cywilnego nakłada na właścicieli gruntów sąsiednich również obowiązek współdziałania przy utrzymywaniu stałych znaków granicznych. Przepis ten rozstrzyga jednocześnie, iż koszty rozgraniczania oraz koszty urządzenie i utrzymania stałych znaków granicznych ponoszą właściciele gruntów sąsiednich po połowie.

Zauważyć należy przy tym, iż regulacje z art. 152 Kodeksu cywilnego znajdują zastosowanie także do użytkowników wieczystych. Posiadacz samoistny może zaś żądać rozgraniczenia nieruchomości tak długo jak przemawia za nim domniemanie, że jego posiadanie jest zgodne ze stanem prawnym (por. art. 341 Kodeksu cywilnego).

Hasła kluczowe:

granica gruntu, granica działki, obowiązki właścicieli gruntów sąsiednich, rozgraniczanie, rozgraniczanie nieruchomości gruntowych, współdziałanie przy rozgraniczaniu, znaki graniczne

Udostępnij

Skomentuj

Plain text

  • Znaczniki HTML niedozwolone.
  • Adresy internetowe są automatycznie zamieniane w odnośniki, które można kliknąć.
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.
  • Email addresses will be obfuscated in the page source to reduce the chances of being harvested by spammers.
CAPTCHA
To pytanie sprawdza czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.