• Użytkowanie wieczyste
 • Użytkowanie wieczyste - nabycie prawa

  W przypadku zamiaru nabycia prawa użytkowania wieczystego należy ustalić, jaka jest treść umowy użytkowania wieczystego znajdującej się w aktach wieczystoksięgowych. Umowa użytkowania wieczystego zawarta przez pierwszego użytkownika ze Skarbem Państwa określa obowiązki każdego aktualnego użytkownika wieczystego, w szczególności w zakresie obowiązków inwestycyjnych. Przed nabyciem prawa użytkowania wieczystego należy więc zapoznać się z treścią tej umowy aby ustalić, jakie są uprawnienia i obowiązki użytkownika wieczystego, i czy zostały już wykonane. Należy wskazać, że zgodnie z art. 240 Kodeksu cywilnego umowa o oddanie gruntu Skarbu Państwa w użytkowanie wieczyste może ulec rozwiązaniu przed upływem określonego w niej terminu, jeżeli wieczysty użytkownik korzysta z gruntu w sposób oczywiście sprzeczny z jego przeznaczeniem określonym w umowie, w szczególności jeżeli wbrew umowie użytkownik nie wzniósł określonych w niej budynków lub urządzeń.

  Zgodnie z art. 239 § 1 Kodeksu cywilnego sposób korzystania z gruntu Skarbu Państwa lub gruntu należącego do jednostek samorządu terytorialnego bądź ich związków przez wieczystego użytkownika powinien być określony w umowie.

  Jak natomiast wynika z art. 30 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. 2010 r., Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), postanowienia umowy o oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste dotyczące sposobu korzystania z tej nieruchomości podlegają ujawnieniu w księdze wieczystej.

  Użytkownik wieczysty ma obowiązek uiszczania corocznej opłaty, w terminie do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok. Wartość opłaty rocznej może być aktualizowana nie częściej niż raz w roku, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie.

  Podkreślić należy przy tym, opłata roczna za wieczyste użytkowanie gruntu, o której mowa w art. 238 Kodeksu cywilnego, ustalona wobec zbywcy nieruchomości wiąże także nabywcę. Przy czym nabywca jest zobligowany do jej zapłaty, dopiero od roku następnego po tym, w którym nabył to prawo od zbywcy. Zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 10 listopada 2005 roku (sygn. I ACa 470/2005, opubl. Legalis), należałoby przyjmować, że opłata roczna naliczana jest w całości za dany rok użytkowania wieczystego, obciążając tylko i wyłącznie zbywcę, a nie jak to było praktykowane wcześniej zarówno zbywcę jak i nabywcę nieruchomości obciążonej prawem użytkowania wieczystego.

  Hasła kluczowe:

  użytkowanie wieczyste, co trzeba wiedzieć, obowiązki, opłaty, umowa użytkowania wieczystego

  Udostępnij

  Skomentuj

  Plain text

  • Znaczniki HTML niedozwolone.
  • Adresy internetowe są automatycznie zamieniane w odnośniki, które można kliknąć.
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.
  • Email addresses will be obfuscated in the page source to reduce the chances of being harvested by spammers.
  CAPTCHA
  To pytanie sprawdza czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.