Przejdź do treści

Od 28 czerwca 2015 wystarczy zgłoszenie budowy domu jednorodzinnego

W Dzienniku Ustaw z dnia 27 marca 2015 roku opublikowano tekst ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2015 poz. 443). Jedną z istotnych zmian, jakie wejdą wtedy w życie, jest zniesienie konieczności uzyskiwania pozwolenia na budowę domu jednorodzinnego, którego obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane.

Zamknięty mieszkaniowy rachunek powierniczy - definicja

Zamknięty mieszkaniowy rachunek powierniczy – Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz.U. z 2011 r. Nr 232, poz. 1377), art. 3. – należący do dewelopera rachunek powierniczy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.

Tymczasowy obiekt budowlany - definicja

Tymczasowy obiekt budowlany – Ustawa prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z  2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.), art.

Teren budowy - definicja

Teren budowy – Ustawa prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.), art. 3 – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.Hasła kluczowe:prowadzenie robót budowlanych, przestrzeń prowadzenia robót budowlanych, teren budowy, definicja

Przewłaszczenie na zabezpieczenie - definicja

Przewłaszczenie na zabezpieczenie - uchwała Sądu Najwyższego z dnia 11 września 2003 r., (sygn. III CZP 53/03): Umowa o przewłaszczenie rzeczy na zabezpieczenie jest jednym ze sposobów zapewnienia wierzycielowi realizacji pieniężnego zobowiązania dłużnika. Jej istotę stanowi przeniesienie na wierzyciela własności rzeczy w celu jego zaspokojenia w razie niewykonania przez dłużnika zobowiązania oraz zobowiązanie się wierzyciela do zwrotnego przeniesienia własności, jeżeli dłużnik zobowiązanie wykona.

Pozwolenie na budowę - definicja

Pozwolenie na budowę – Ustawa prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.), art. 3 – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego.Hasła kluczowe:pozwolenie na budowę, definicja

Obiekt małej architektury - definicja

Obiekt małej architektury – Ustawa prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.), art. 3 – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności:kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury,posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki.Hasła kluczowe:obiekt małej architektury, definicja

Obiekt budowlany - definicja

Obiekt budowlany – Ustawa prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.), art. 3:budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,obiekt małej architektury;Hasła kluczowe:obiekt budowlany, definicja

Kupno nieruchomości, a pozwolenia w prawie budowlanym

Prawo budowlaneJeżeli nabywamy nieruchomość zabudowaną, należy sprawdzić, czy budynki znajdujące się na tej nieruchomości zostały posadowione zgodnie z prawem (np. czy zostały wydane zostało pozwolenie na budowę, czy inwestor uzyskał decyzję o pozwoleniu na użytkowanie obiektu), czy obecny sposób użytkowania obiektu odpowiada jego pierwotnemu przeznaczeniu, a jeśli nie, to czy zmiana przeznaczenia odbyła się zgodnie z prawem.

Katastrofa budowlana - definicja

Katastrofa budowlana – Ustawa prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.), art. 73. – Katastrofą budowlaną jest niezamierzone, gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części, a także konstrukcyjnych elementów rusztowań, elementów urządzeń formujących, ścianek szczelnych i obudowy wykopów. Nie jest katastrofą budowlaną:uszkodzenie elementu wbudowanego w obiekt budowlany, nadającego się do naprawy lub wymiany;uszkodzenie lub zniszczenie urządzeń budowlanych związanych z budynkami;awaria instalacji.Hasła kluczowe:katastrofa budowlana, definicja
Subskrybuj B