Przejdź do treści

Od 28 czerwca 2015 wystarczy zgłoszenie budowy domu jednorodzinnego

W Dzienniku Ustaw z dnia 27 marca 2015 roku opublikowano tekst ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2015 poz. 443). Jedną z istotnych zmian, jakie wejdą wtedy w życie, jest zniesienie konieczności uzyskiwania pozwolenia na budowę domu jednorodzinnego, którego obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane. Nie trzeba będzie także uzyskiwać pozwolenia na przebudowę budynków mieszkalnych jednorodzinnych, o ile nie prowadzi ona do zwiększenia dotychczasowego obszaru oddziaływania tych budynków. Obowiązkiem inwestora będzie dokonanie zgłoszenia takiej budowy lub przebudowy do właściwego miejscowo starosty. Co szczególnie istotne dla sąsiadów inwestora, w przypadku zgłoszenia budowy starosta zobowiązany jest zamieścić w Biuletynie Informacji Publicznej w terminie 3 dni od dnia: doręczenia zgłoszenia - informację o dokonaniu zgłoszenia, zawierającą imię i nazwisko albo nazwę inwestora oraz adres i opis projektowanego obiektu; wniesienia sprzeciwu - informację o dacie jego wniesienia (jest nią dzień nadania decyzji w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy - Prawo pocztowe albo dzień wprowadzenia do systemu teleinformatycznego w trybie art. 391 k.p.a.); upływu miesięcznego terminu na złożenie sprzeciwu - informację o braku wniesienia sprzeciwu. Informacja o dokonaniu zgłoszenia takiej budowy lub przebudowy umożliwi zainteresowanym zwrócenie staroście uwagi na potrzebę wniesienia sprzeciwu albo nałożenia obowiązku uzyskania pozwolenia. W przypadku konieczności uzupełnienia brakujących dokumentów organ ma 14 dni na wezwanie do usunięcia dostrzeżonych nieprawidłowości. Rozpoczęcie inwestycji będzie możliwe w terminie 30 dni od złożenia wniosku, o ile starosta nie wniesie sprzeciwu w formie decyzji administracyjnej. Zlikwidowany zostanie też obowiązek zgłoszenia zamierzonego terminu rozpoczęcia robót budowlanych oraz obowiązek załączania do projektu budowlanego oświadczeń dotyczących możliwości i warunków przyłączania mediów, a także dostępu do drogi publicznej.

Masz pytania?

Skontaktuj się z naszym ekspertem

/
/