Tymczasowy obiekt budowlany - definicja

Tymczasowy obiekt budowlany – Ustawa prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z  2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.), art. 3 – obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany niepołączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

Hasła kluczowe:

Teren budowy - definicja

Teren budowy – Ustawa prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.), art. 3 – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.

Hasła kluczowe:

prowadzenie robót budowlanych, przestrzeń prowadzenia robót budowlanych, teren budowy, definicja

Pozwolenie na budowę - definicja

Pozwolenie na budowę – Ustawa prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.), art. 3 – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego.

Hasła kluczowe:

pozwolenie na budowę, definicja

Obiekt małej architektury - definicja

Obiekt małej architektury – Ustawa prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.), art. 3 – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności:

 1. kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury,
 2. posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
 3. użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki.

Hasła kluczowe:

obiekt małej architektury, definicja

Obiekt budowlany - definicja

Obiekt budowlany – Ustawa prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.), art. 3:

 1. budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
 2. budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,
 3. obiekt małej architektury;

Hasła kluczowe:

obiekt budowlany, definicja
 • prawo budowlane
 • Kupno nieruchomości, a pozwolenia w prawie budowlanym

  Prawo budowlane

  Jeżeli nabywamy nieruchomość zabudowaną, należy sprawdzić, czy budynki znajdujące się na tej nieruchomości zostały posadowione zgodnie z prawem (np. czy zostały wydane zostało pozwolenie na budowę, czy inwestor uzyskał decyzję o pozwoleniu na użytkowanie obiektu), czy obecny sposób użytkowania obiektu odpowiada jego pierwotnemu przeznaczeniu, a jeśli nie, to czy zmiana przeznaczenia odbyła się zgodnie z prawem. Należy także sprawdzić, czy właściciel posiada wymaganą prawem dokumentację obiektu budowlanego.

  Katastrofa budowlana - definicja

  Katastrofa budowlana – Ustawa prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.), art. 73. – Katastrofą budowlaną jest niezamierzone, gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części, a także konstrukcyjnych elementów rusztowań, elementów urządzeń formujących, ścianek szczelnych i obudowy wykopów. Nie jest katastrofą budowlaną:

  Dokumentacja budowy - definicja

  Dokumentacja budowy – Ustawa prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.), art. 3 – pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu;

  Hasła kluczowe:

  dokumentacja budowy, definicja

  Strony