Nabycie pierwotne - definicja

Nabycie pierwotne – brak więzi między poprzednim a aktualnym właścicielem, nabycie rzeczy następuje bez względu na to, w jakim zakresie przysługiwało ono poprzednikowi, w zasadzie zatem bez żadnych jej obciążeń. Wyjątkiem jest powszechnie akceptowany w doktrynie pogląd, że zasiedzenie i przemilczenie nie powodują wygaśnięcia obciążeń rzeczy. Przykłady nabycia pierwotnego: zasiedzenie, przemilczenie.

Hasła kluczowe:

nabycie pierwotne, definicja

Mienie - definicja

Mienie – Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.), art. 44. – Mieniem jest własność i inne prawa majątkowe. Mienie jest pojęciem ogólnym oznaczającym ogół praw majątkowych, w szczególności prawo własności i inne prawa rzeczowe występujące w k.c. (np. prawa rzeczowe ograniczone) i poza kodeksem (np. współwłasność uczestników wspólnoty mieszkaniowej). Są to też takie prawa podmiotowe majątkowe, jak wierzytelności (prawa względne) oraz prawa osobiste o charakterze majątkowym (np. prawo do wynagrodzenia) i prawa majątkowe na dobrach niematerialnych (np.

Immisje bezpośrednie - definicja

Immisje bezpośrednie – bezpośrednia ingerencja w sferę własności cudzej nieruchomości, np. poprzez kierowanie na skutek sztucznego urządzenia wody deszczowej z jednej nieruchomości na drugą. Immisje bezpośrednie są zawsze zakazane, stosuje się wobec nich roszczenie negatoryjne z art. 222 §2 k.c. bez jakichkolwiek ograniczeń występujących w art. 144 k.c. (do działań określanych jako immisje bezpośrednie art. 144 k.c. nie ma zastosowania).

Hasła kluczowe:

immisja bezpośrednia, definicja

Dożywocie - definicja

Dożywocie – Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.), art.908. – Jeżeli w zamian za przeniesienie własności nieruchomości nabywca zobowiązał się zapewnić zbywcy dożywotnie utrzymanie (umowa o dożywocie), powinien on, w braku odmiennej umowy, przyjąć zbywcę jako domownika, dostarczać mu wyżywienia, ubrania, mieszkania, światła i opału, zapewnić mu odpowiednią pomoc i pielęgnowanie w chorobie oraz sprawić mu własnym kosztem pogrzeb odpowiadający zwyczajom miejscowym.

Deweloper - definicja

Deweloper – Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz.U. z 2011 r. Nr 232, poz. 1377), art. 1., 3. – przedsiębiorca który w ramach prowadzonej działalności gospodarczej na podstawie umowy deweloperskiej zobowiązuje się do ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesienia własności tego lokalu na nabywcę, albo do przeniesienia na nabywcę własności nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym lub użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i własności domu jednorodzinnego na niej posadowionego stanowiącego odrębną nieruchomość.

Część składowa rzeczy

Część składowa rzeczy – Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.), art. 47. – Część składowa rzeczy nie może być odrębnym przedmiotem własności i innych praw rzeczowych. Częścią składową rzeczy jest wszystko, co nie może być od niej odłączone bez uszkodzenia lub istotnej zmiany całości albo bez uszkodzenia lub istotnej zmiany przedmiotu odłączonego. Przedmioty połączone z rzeczą tylko dla przemijającego użytku nie stanowią jej części składowych.

Hasła kluczowe:

część składowa rzeczy - definicja

Akcesja

Akcesja (połączenie) – Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.), art. 191. – własność nieruchomości rozciąga się na rzecz ruchomą, która została połączona z nieruchomością w taki sposób, że stała się jej częścią składową. Akcesja daje więc pierwszeństwo prawu własności nieruchomości – właściciel rzeczy ruchomej traci prawo własności. Do rozliczeń między nimi stosuje się przepis o rozliczeniach między właścicielem a posiadaczem lub przepisy o bezpodstawnym wzbogaceniu oraz przepisy o naprawieniu szkody.

Pojęcie, podział i powstanie służebności

Służebności są ograniczonym prawem rzeczowym; stanowią obciążenie cudzej nieruchomości. Służebności pozwalają na korzystanie w pewnym ograniczonym zakresie z nieruchomości niebędącej własnością osoby, której przysługuje służebność.

Strony