Przejdź do treści

Wpis - definicja

Wpis - wszystkie adnotacje składające się na treść ksiąg wieczystych,  wskazujące na zmianę stanu prawnego lub na ustalenie tego stanu zgodnie z rzeczywistością. Wpisem do księgi jest także wykreślenie. Przeciwko domniemaniu prawa wynikającemu z wpisu w księdze wieczystej nie można powoływać się na domniemanie prawa wynikające z posiadania. Wpis może być dokonany na podstawie dokumentu z podpisem notarialnie poświadczonym, jeżeli przepis szczególne nie przewidują innej formy dokumentu. Hasła kluczowe:wpis, adnotacje, dokument z podpisem notarialnie poświadczonym, treść ksiąg wieczystych

Masz pytania?

Skontaktuj się z naszym ekspertem

/
/