Zmiana przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r., Nr 121, poz. 1266 ze zm.), dalej „ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych”, przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolne i nieleśne, dokonuje się w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, sporządzonym w trybie określonych w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Wymóg uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów

Przeznaczenie na cele nierolne i nieleśne wymaga przy tym uzyskania zgody odpowiednio:

1) w przypadku gruntów rolnych stanowiących użytki rolne klas I-III, jeżeli ich zwarty obszar projektowany do takiego przeznaczenia przekracza 0,5 ha – ministra właściwego do spraw rozwoju wsi,

2) w przypadku gruntów leśnych stanowiących własność Skarbu Państwa – ministra właściwego do spraw środowiska lub upoważnionej przez niego osoby, zaś

3) w odniesieniu pozostałych gruntów leśnych – marszałka województwa, wyrażanej po uzyskaniu opinii izby rolniczej.

Wyrażenie przedmiotowej zgody następuje na wniosek wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Natomiast do wniosku dotyczącego gruntów leśnych stanowiących własność Skarbu Państwa wójt (burmistrz, prezydent miasta) dołącza opinię dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych, a w odniesieniu do gruntów parków narodowych – opinię dyrektora parku (art. 7 ust. 3 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych).

Elementy wniosku o zmianę przeznaczenia gruntów

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, wniosek o zmianę przeznaczenia gruntów dotyczący gruntów rolnych stanowiących użytki rolne klas I-III, których zwarty obszar projektowany do zmiany przeznaczenia przekracza 0,5 oraz gruntów leśnych stanowiących własność Skarbu Państwa powinien zawierać:

1) uzasadnienie potrzeby zmiany przeznaczenia gruntów,

2) wykaz powierzchni gruntów, z uwzględnieniem klas bonitacyjnych gruntów rolnych i typów siedliskowych gruntów leśnych;

3) ekonomiczne uzasadnienie projektowanego przeznaczenia, uwzględniające w szczególności:

a) sumę należności i opłat rocznych za grunty projektowane do przeznaczenia na cele nierolnicze i nieleśne,

b) przewidywany rozmiar strat, które poniesie rolnictwo i leśnictwo w wyniku ujemnego oddziaływania inwestycji lokalizowanych na gruntach projektowanych do przeznaczenia na cele nierolnicze i nieleśne.

Ponadto do wniosku powinna być dołączona mapa gminy lub miasta, z oznaczeniem gruntów zabudowanych (z wyjątkiem gruntów, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 3 i 4 oraz ust. 2 pkt 1 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych), klas bonitacyjnych gruntów rolnych i typów siedliskowych gruntów leśnych oraz granic gruntów, wykonana w skali takiej jak mapa planu zagospodarowania gminy lub miasta. Natomiast w odniesieniu do gruntów leśnych mapa stanowiąca załącznik do wniosku powinna zawierać treść mapy gospodarczej lasów (art. 10 ust. 2 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych).

Dodatkowo wniosek o zmianę przeznaczenia gruntów dotyczący gruntów rolnych stanowiących użytki rolne klas I-III, których zwarty obszar projektowany do zmiany przeznaczenia przekracza 0,5 oraz gruntów leśnych stanowiących własność Skarbu Państwa, dotyczący gruntów o obszarze ponad 10 ha na cele inwestycji górniczych, powinien zawierać także wariantowe rozwiązania w zakresie rekultywacji i zagospodarowania gruntów w trakcie i po zakończeniu działalności przemysłowej, określające dla każdego wariantu koszty rekultywacji i zagospodarowania oraz straty, które poniesie rolnictwo i leśnictwo.

Do wniosku dotyczącego gruntów rolnych stanowiących użytki rolne klas I-III, których zwarty obszar projektowany do zmiany przeznaczenia przekracza 0,5 oraz gruntów leśnych stanowiących własność Skarbu Państwa, marszałek województwa dołącza swoją opinię i przekazuje wniosek odpowiedniemu ministrowi w terminie do 30 dni od chwili złożenia wniosku przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Organ wyrażający zgodę może zaś żądać złożenia wniosku w kilku wariantach, przedstawiających różne kierunki projektowanego przestrzennego rozwoju zabudowy (art. 7 ust. 4 i 5 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych).

Pominięcie procedury określonej w art. 7 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych

Wskazać należy również, iż zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych procedury określonej w art. 7 tejże ustawy nie stosuje się do okresowego, na czas nie dłuższy niż 10 lat, wyłączenia gruntów z produkcji w zakresie niezbędnym do:

1) podjęcia natychmiastowych działań interwencyjnych niezbędnych do zwalczania klęsk żywiołowych i ich następstw, jak również usuwania następstw wypadków losowych,

2) poszukiwania lub rozpoznawania węglowodorów, węgla kamiennego, węgla brunatnego, rud metali, z wyjątkiem darniowych rud żelaza, metali w stanie rodzimym, rud pierwiastków promieniotwórczych, siarki rodzimej, soli kamiennej, soli potasowej, gipsu i anhydrytu, kamieni szlachetnych.

Jednakże przedmiotowe wyłącznie nie zwalnia z obowiązków w zakresie rekultywacji i zagospodarowania gruntów określonych w rozdziale 5 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, zaś wyłączenie dokonane na cele wskazane w pkt. 2 powyżej dodatkowo wymaga wypełnienia obowiązków określonych w rozdziale 3 w/w ustawy.

Hasła kluczowe:

zmiana przeznaczenia gruntów, grunty rolne, grunty leśne, przekształcenie gruntów, przeznaczenie na cele nierolne, wniosek o zmianę przeznaczenia gruntów

Udostępnij

Skomentuj

Plain text

  • Znaczniki HTML niedozwolone.
  • Adresy internetowe są automatycznie zamieniane w odnośniki, które można kliknąć.
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.
  • Email addresses will be obfuscated in the page source to reduce the chances of being harvested by spammers.
CAPTCHA
To pytanie sprawdza czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.