Służebność przesyłu

Od 3 sierpnia 2008 r. obowiązują nowe przepisy kodeksu cywilnego odnoszące się do służebności przesyłu.

Służebność przesyłu jest konstrukcją prawa cywilnego, mającą umożliwić przedsiębiorcy przemysłowemu legalny dostęp do cudzych nieruchomości, na których mają być postawione urządzenia przesyłowe, a także stwarzać możliwość prawnego uregulowania dostępu do cudzych nieruchomości, na których już są postawione te urządzenia.

Według art.49 § 1 kc urządzeniami przesyłu są urządzenia służące do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej. Urządzenia służące do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz inne urządzenia podobne nie należą do części składowych nieruchomości, jeżeli wchodzą w skład przedsiębiorstwa. Osoba, która poniosła koszty budowy urządzeń i jest ich właścicielem, może żądać, aby przedsiębiorca, który przyłączył urządzenia do swojej sieci, nabył ich własność za odpowiednim wynagrodzeniem, chyba że w umowie strony postanowiły inaczej. Z żądaniem przeniesienia własności tych urządzeń może wystąpić także przedsiębiorca.

Przedsiębiorca przesyłowy może korzystać z nieruchomości, na której posadowione są urządzenia przesyłowe w zakresie niezbędnym dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania tychże urządzeń.

Ustanowienie następuje na podstawie umowy między właścicielem nieruchomości a przedsiębiorcą, przy czym jedynie oświadczenie właściciela nieruchomości wymaga formy aktu notarialnego. Ustanowienie może nastąpić odpłatnie lub nieodpłatnie. Jeżeli właściciel nieruchomości odmawia zawarcia umowy o ustanowienie służebności przesyłu, a jest ona konieczna dla właściwego korzystania z urządzeń przesyłu, przedsiębiorca może żądać jej ustanowienia za odpowiednim wynagrodzeniem. Jeżeli przedsiębiorca odmawia zawarcia umowy o ustanowienie służebności przesyłu, a jest ona konieczna do korzystania z urządzeń przesyłu, właściciel nieruchomości może żądać odpowiedniego wynagrodzenia w zamian za ustanowienie służebności przesyłu.

Służebność jest składnikiem przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 i przechodzi na nabywcę przedsiębiorstwa.

Do służebności przesyłu stosuje się odpowiednio przepisy o służebności gruntowej, jednak podobnie jak w przypadku służebności osobistej jest ona ustanawiana na rzecz konkretnej osoby, a nie każdoczesnego właściciela gruntu. Jest ona ustanawiana na rzecz przedsiębiorcy, a więc również na rzecz osoby prawnej. Służebność przesyłu może zostać zbyta, jednak wyłącznie wraz ze zbyciem całego przedsiębiorstwa lub urządzeń przesyłowych. Służebność przesyłu polegająca na korzystaniu z trwałego i widocznego urządzenia może zostać nabyta w drodze zasiedzenia. Jednak w przeciwieństwie do służebności gruntowych jej nabycie w drodze zasiedzenia następuje przez przedsiębiorcę, a nie na rzecz właściciela nieruchomości władnącej.

Służebność przesyłu wygasa najpóźniej wraz z zakończeniem likwidacji przedsiębiorstwa.

Po wygaśnięciu służebności przesyłu na przedsiębiorcy ciąży obowiązek usunięcia urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1, utrudniających korzystanie z nieruchomości. Jeżeli powodowałoby to nadmierne trudności lub koszty, przedsiębiorca jest obowiązany do naprawienia wynikłej stąd szkody.

Hasła kluczowe:

służebność przesyłu

Udostępnij

Skomentuj

Plain text

  • Znaczniki HTML niedozwolone.
  • Adresy internetowe są automatycznie zamieniane w odnośniki, które można kliknąć.
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.
  • Email addresses will be obfuscated in the page source to reduce the chances of being harvested by spammers.
CAPTCHA
To pytanie sprawdza czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.