Nieruchomość gruntowa - definicja

Nieruchomość gruntowa – Ustawa o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.), art. 4. – przez nieruchomość gruntową należy rozumieć grunt wraz z częściami składowymi, z wyłączeniem budynków i lokali, jeżeli stanowią odrębny przedmiot własności; Kodeks cywilny, art. 46. -  Nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności.

Nieruchomość budynkowa - definicja

Nieruchomość budynkowa – Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.), art. 46. oraz art. 235. - budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności. Budynki i inne urządzenia wzniesione na gruncie Skarbu Państwa lub gruncie należącym do jednostek samorządu terytorialnego bądź ich związków przez wieczystego użytkownika stanowią jego własność.

Nieruchomość - definicja

Nieruchomość – Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.), art. 46. -  Nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności.

Hasła kluczowe:

nieruchomość, nieruchomości, definicja
 • Kupno nieruchomości, a zagospodarowanie przestrzenne

  Przed nabyciem nieruchomości należy ustalić, czy jest ona objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (mpzp), a jeśli tak, to zbadać, czy jej przeznaczenie określone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pozwala na realizację zamierzeń nabywcy. W razie niezgodności zamierzeń nabywcy z planem zagospodarowania nie będzie możliwe uzyskanie pozwolenia na budowę i rozpoczęcie legalnych robót budowlanych.

 • Nabycie prawa od osoby uprawnionej
 • Kupno nieruchomości - Nabycie prawa od osoby uprawnionej

  Nabycie nieruchomości (działki, domu, lokalu) niezależnie, czy w celach mieszkaniowych czy inwestycyjnych, stanowi dla kupującego najczęściej istotny wydatek. Dlatego też chcąc uniknąć w przyszłości wymiernych strat należy gruntownie sprawdzić stan prawny nabywanej nieruchomości. Poniżej wskazane zostały najbardziej istotne okoliczności, jakie powinny zostać wzięte pod uwagę przez kupującego przed nabyciem nieruchomości.

  Nabycie prawa od osoby uprawnionej

  Immisje pośrednie - definicja

  Immisje pośrednie – przedostawanie się na nieruchomość sąsiednią określonych czynników, zakłócających korzystanie z tej nieruchomości, z tym że zakłócenia te nie są celowe, stanowią one jedynie uboczny skutek korzystania z innej nieruchomości, np. hałas powstały w okolicznym tartaku.

  Hasła kluczowe:

  immisja pośrednia, definicja

  Immisje bezpośrednie - definicja

  Immisje bezpośrednie – bezpośrednia ingerencja w sferę własności cudzej nieruchomości, np. poprzez kierowanie na skutek sztucznego urządzenia wody deszczowej z jednej nieruchomości na drugą. Immisje bezpośrednie są zawsze zakazane, stosuje się wobec nich roszczenie negatoryjne z art. 222 §2 k.c. bez jakichkolwiek ograniczeń występujących w art. 144 k.c. (do działań określanych jako immisje bezpośrednie art. 144 k.c. nie ma zastosowania).

  Hasła kluczowe:

  immisja bezpośrednia, definicja

  Grunt rolny - definicja

  Grunt rolny – Ustawa o ochronie gruntów leśnych i rolnych (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266 ze zm.), art. 2.1. – . Gruntami rolnymi, w rozumieniu ustawy, są grunty:

  Grunt leśny - definicja

  Grunt leśny – Ustawa o ochronie gruntów leśnych i rolnych (tekst jedn. Dz.U.2004 r. Nr 121, poz. 1266 ze zm.), art.2.2. – Gruntami leśnymi, w rozumieniu ustawy, są grunty:

  1. określone jako lasy w przepisach o lasach;
  2. zrekultywowane dla potrzeb gospodarki leśnej;
  3. pod drogami dojazdowymi do gruntów leśnych.

  Hasła kluczowe:

  grunt leśny, definicja

  Działka gruntu - definicja

  Działka gruntu – Ustawa o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.), art. 4 – niepodzielona, ciągła część powierzchni ziemskiej stanowiąca część lub całość nieruchomości gruntowej;

  Hasła kluczowe:

  działka gruntu, definicja

  Strony